Z prieskumu svahov Silickej planiny - 1. časť
Autor: Martin Horčík <horcik(at)netkosice.sk>, Téma: Výskum a prieskum, Vydané dňa: 21. 02. 2006

Keď má človek na chrbte len ľahký batoh, a nie je ani strašná zima ani hrozné dusno, je nemožné odolať svahom planín. Čo ak pod tou skalnou stenou, čo ak za tým hrebienkom... Túžba po objave zvedie vaše nohy z vychodených cestičiek a úvozov a zvedavosť vás núti driapať sa po strmých úbočiach planín. Niekoľkokrát sme neodolali ani my...

Preskúmanosť svahov planín Slovenského krasu je považovaná za malú. Je možné, že za to vďačíme tzv. "šuflíkovým jaskyniarom", ktorý z rôznych príčin nepovažujú za potrebné podeliť sa s ostatnými o výsledky svojho bádania. Možné je tiež, že tie svoje jaskyne považujú za malé a teda nehodné zverejnenia alebo sa im to jednoducho nechce. Pretože aj malá jaskyňa je jaskyňa a zaslúži si našu pozornosť z rôznych príčin, vznikol aj tento článok. Jeho cieľom je prispieť k poznaniu časti Silickej planiny. V tomto príspevku sú popísané lokality oblasti, ktorú tvorí severný svah planiny medzi kótami Závoz 642 m n. m. a Dievčenská skala 660 m n. m. Všetky lokality tejto oblasti sa nachádzajú v katastrálnom území obce Jovice. Nadmorské výšky boli určené výškomerom Thommen 3B4, údaje s "cca" odčítaním z mapy. Zameranie jaskýň sme vykonali pásmom, sklonomerom a kompasom, so stabilizovaním meračských bodov, resp. orientačne bez stabilizácie.
Prvé tri popisované lokality sa nachádzajú v plošne malej jednotke steinalmských vápencov, ktoré sú nadložím sinského súvrstvia a guttensteinských dolomitov v tejto časti svahu. Ostatné lokality sa nachádzajú vo svetlosivých wettersteinských vápencoch, ktoré dominantne budujú Silickú planinu (podľa MELLA, 1996). Genetické typy boli priradené jaskyniam podľa Bellu (1994).
"Lopotenia" po svahoch sa zúčastnili členovia SK Drienka František Horčík, Martin Horčík, † Marián Chovanec a Gabriel Lešinský. Prieskumné akcie sa vykonávali sporadicky (keď počasie dalo), niektoré lokality boli objavené náhodne pri zostupe z planiny.

Popisy lokalít

Malá Jovická jaskyňa
Nachádza sa v nadmorskej výške 570 m n. m., 15 výškových metrov nad chodníkom, vedúcim popod pásmo skalných stien, približne 500 m Z od prieseku elektrického vedenia k vysielaču na Dievčenskej skale (ZM 10, 37-32-09). Vchod má rozmery 0,9 (š) x 1,3 (v) m. Dno jaskyne pokrýva suché lístie, zrútené bloky a hlina. Výzdoba sa obmedzuje na náteky a pizolity. Dĺžka tejto korózno-rútivej jaskyne je 3,4 m.
Suchá priepasť
Nachádza sa v nadmorskej výške 615 m n. m., SSV od Malej Jovickej jaskyne. Otvor s rozmermi 0,6 (š) x 0,7 (v) m. po 1,5 m ústi pod stropom do korózno-rútivej sienky s rozmermi cca 1,5 (š) x 4 (d) x 3 (v) m. Predstavuje fragment priepasti, ktorej vyššie časti zanikli denudáciou svahu. Svedčia o tom zvyšky výzdoby v okolí vchodu. Dno tvorí zával z blokov horniny, zrútenej výzdoby, suť a hlina, miestami zasintrovaná. Steny i strop priepasti, ktorá je vo vysokom stupni senility, pokrývajú hrubé sintrové náteky, sintrové vodopády a vrstvy rekryštalizovaného sintra. Výzdoba je zvetralá, mŕtva. Hĺbka priepasti je 4,5 m. Sondovaním sa podarilo odkryť úzku puklinu, no pre neistú perspektivitu sme lokalitu opustili.
Jaskyňa Úkryt
Nachádza sa v nadmorskej výške 620 m n. m., 15 m SZ od Suchej priepasti. Ide o kryogénno-koróznu jaskyňu s rozmermi vchodu 1,5 (š) x 2,1 (v) m. Dno pokrýva sutina a hlina. V zadnej časti jaskyne sú steny pokryté zvetranými nátekmi. Jej dĺžka je 3 m.
Zalomená jaskyňa
Nachádza sa v nadmorskej výške cca 610 m n. m., 300-400 m na V od kóty 660 m n. m.(ZM 10, 38-32-09). Vchod tejto koróznej jaskyne má rozmery 0,6 (š) x 0,4 (v) m. Jej dĺžka je 6 m. Dno pokrýva sutina a hlina.
Skalolezecká jaskyňa č.1
Nachádza sa v nadmorskej výške cca 600 m n. m., J od kóty 660 m n. m. (ZM 10, 37-32-09). Je prístupná po vylezení 5 m vysokého skalného stupňa, ktorý sťažuje jej nájdenie. Jaskyňa korózneho pôvodu má vchod v tvare portálu so základňou 0,9 m a výškou 2,7 m. Jaskyňa pozostáva z dvoch sienok prepojených úzkym prielezom. Dno pokrýva hlina, suché lístie, v zadnej sienke aj sutina. Celková dĺžka jaskyne je 7 m. Na V stene vstupnej sienky sme identifikovali niekoľko nápisov v azbuke. S najväčšou pravdepodobnosťou pochádzajú z druhej svetovej vojny, keď tu bola možná prítomnosť sovietskych vojakov (resp. partizánov).
Skalolezecká jaskyňa č.2
Nachádza sa v nadmorskej výške 595 m n. m., približne 30 m na V od Skalolezeckej j. č.1. Vchod má tvar trojuholníka so základňou 0,7 m a výškou 0,8 m. Jaskyňa korózneho pôvodu je vytvorená na poruche S-J so sklonom 40° na Z. Hlinité dno pokrýva hrubá vrstva suchého lístia. Výzdoba sa obmedzuje na sintrové náteky. Dĺžka jaskyne je 3m.

Literatúra

BELLA, P.: Genetické typy jaskynných priestorov Západných Karpát. Slovenský kras, XXXII, ROSA-SMOPaJ, Liptovský Mikuláš, 1994
MELLO, J. et al.: Geologická mapa Slovenského krasu 1:50 000. Geologická služba SR, Bratislava, 1996
Dokumentačné formuláre SK Drienka, 1997-1999