Z prieskumu svahov Silickej planiny - 2. časť
Autor: Martin Horčík <horcik(at)netkosice.sk>, Téma: Výskum a prieskum, Vydané dňa: 21. 02. 2006

Tento príspevok nadväzuje na predchádzajúci (publikovaný v Spravodaji 1/2000), v ktorom bolo popísaných 6 lokalít severného svahu planiny nad obcou Jovice. V tomto príspevku uverejňujeme ďalšie štyri malé jaskyne objavené pri povrchovom prieskume. Tri lokality sa nachádzajú v západnom svahu planiny medzi kótou 543 m n. m. a kótou Vysoké bralo 672 m n. m., v katastrálnom území obce Slavec. Jergušova jaskyňa sa nachádza na povrchu planiny, v k. ú. obce Silica. Všetky lokality sú vyvinuté vo svetlosivých wettersteinských vápencoch (podľa MELLA, 1996). Genetické typy boli jaskyniam priradené podľa Bellu (1994). Na prieskumných akciách v tejto časti planiny sa zúčastňovala tá istá partia členov SK Drienka, a to František Horčík, Martin Horčík, † Marián Chovanec a Gabriel Lešinský.

Popisy lokalít
Ferova jaskyňa
Nachádza sa v nadmorskej výške cca 450 m n. m., v rozrušenom skalnom hrebienku, približne 250 m severne od prieseku elektrického vedenia vedúceho na Vysoké bralo (ZM 10, 37-32-13). Vchod má južnú expozíciu. Jeho rozmery sú 1,4 (š) x 1,3 (v) m. Jaskyňa vznikla mrazovým zvetrávaním pozdĺž puklín, v menšej miere sa uplatnila korózia. Na stenách sa vyskytujú nátekové formy sintra. Dno pokrýva ostrohranná sutina a hlina. Dĺžka jaskyne je 6,7 m.
Júnová jaskyňa
Nachádza sa v nadmorskej výške cca 530 m n. m. v malej skalnej stienke, asi 200 m severozápadne od kóty 664 m n. m. (ZM 10, 37-32-13). Vchod má rozmery 1,2 (š) x 0,5 (v) m. Predstavuje korózny typ jaskyne. Miestami sa na stenách vyskytuje bradavičnatý inter. Dno pokrýva hlina, skalné úlomky a lístie. Dĺžka jaskyne je 8 m.
Jaskyňa Útulňa
Nachádza sa v nadmorskej výške cca 620 m n. m., v skalnatom svahu pod kótou 664 m n. m. (ZM 10, 37-32-13). Rozmery vchodu tejto koróznej jaskyne sú 1,1 (š) x 0,6 (v) m. Sporadicky sa vyskytujú sintrové náteky. Dno pokrýva hlina, sutina a lístie. Dĺžka jaskyne je 5 m.
Jergušova jaskyňa
Nachádza sa v nadmorskej výške 576 m n. m., 280 m západne od kóty 579 m n. m. v severozápadnej časti planiny zvanej Veľká Záhrada, tesne pod hranou závrtu (ZM 10, 37-32-14). Vchod má rozmery 1,1 (š) x 0,5 (v) m. Dutina vznikla koróziou pozdĺž poruchy so sklonom 45° na východ. Jaskyňa je bez výzdoby. Dno je pokryté hlinou a sutinou. Dĺžka tejto malej jaskynky je 2,3 m.
Uvedené jaskyne predstavujú z morfologického hľadiska jednoduché dutiny bez možnosti ďalšieho pokračovania (s výnimkou Suchej priepasti - viď 1. časť príspevku). Okrem dokumentačnej hodnoty majú význam aj z hľadiska zastúpenia rôznych genetických typov podzemných priestorov vo svahoch planiny. Nakoľko časť svahu s uvedenými lokalitami je bez výraznejších oporných bodov, lokalizácie jaskýň sú približné. (Ale určite všetky existujú).
P.S.: I keď Jergušova jaskyňa sa nenachádza priamo vo svahu planiny, a ani svojou dĺžkou nespĺňa kritérium pre jaskyňu, rozhodli sme sa ju zaradiť aspoň pre jej zaujímavú lokalizáciu vo svahu závrtu.

Literatúra

BELLA, P.: Genetické typy jaskynných priestorov Západných Karpát. Slovenský kras, XXXII, ROSA-SMOPaJ, Liptovský Mikuláš, 1994
HORČÍK, M.: Z prieskumu svahov Silickej planiny - 1. časť, Spravodaj 1/2000, Liptovský Mikuláš, 2000
MELLO, J. et al.: Geologická mapa Slovenského krasu 1:50 000. Geologická služba SR, Bratislava, 1996
Dokumentačné formuláre SK Drienka, 1997-1999