Výročná správa za rok 2005
Autor: administrator <horcik(at)netkosice.sk>, Téma: Výročné správy, Vydané dňa: 13. 04. 2006

Aktívne pracovalo všetkých 7 členov klubu a 1 čakateľ. Na planinách Slovenského krasu uskutočnili množstvo povrchových akcií, najmä na Silickej planine, kde v zimnom období našli zopár excelentných výduchov.

Na Dolnom vrchu prolongovali lokality v oblasti M.J.V., Vyv. Sv. Andróda a Skalnatú priepasť. V priepasti Stodoliská dosiahli vo veľmi peknom profile hĺbku 4 m. Pokračovalo náročné rozširovanie neprieleznej pukliny na dne priepasti Zabudnutá (-8 m). SSJ pomohli pri výskume Obrej priepasti (zostup, fotodokumentácia). Spolu zo ZO ČSS Barrandien sa zúčastnili expedícií na planine Alsó-hegy (prolongácia Valašskej a Abovskej sondy) a na Dolnom vrchu.
Na Silickej planine sa zamerali na vyhľadávanie speleologických objektov a ich dokumentáciu. V Klen-Szalayovej jaskyni medzi závalom vyzbierali osteologické artefakty zatiaľ neznámeho veku. V Čikiho diere sa podarilo po 20-rokoch prekonať extrémnu vstupnú úžinu. Ďalšie práce nutné. V JV i J časti planiny okrem povrchového vykonali i pomerne rozsiahly podzemný prieskum a speleologické mapovanie. V Hradnej vyvieračke v spolupráci so Speleo Šariš a Speleo Rožňava ako i ZO ČSS Tartaros postúpili až za „studňu“. Vysoká hladina vody znemožnila ďalší prieskum, ale jaskyňu zamerali. Viacerým ponorným oblastiam venovali veľa pozornosti a podrobne skúmali aj ich okolie. Prolongáciou perspektívnych miest objavili 5 nových jaskýň s celkovou dĺžkou 300 m. Taktiež sondovali vo viacerých zaujímavo situovaných menších priepastiach. Staršie lokality opätovne prehodnocovali (z hľadiska genézy a možnosti ďalšej prolongácie) a na niektorých i pracovali. Započali práce na sonde Malá Haniska a na jednej akcii spriechodnili jaskyňu Moragama. Jednu akciu uskutočnili v Majkovej jaskyni. Po 50-tich rokoch znovuotvorili jednu sondu J. Majku, kde po ňom našli staré pracovné náradie (bude uložené v Múzeu). Zúčastnili sa čistenia Zdvojenej priepasti od chemikálií a iného odpadu.

Ilustračné foto

Na Jasovskej planine prolongovali Košiarsky ponor do -5 m a venovali sa revízii skôr nájdených lokalít. Zamerali lokalitu Buková 30 (Umrlcov dych).
Na Hornom vrchu skúmali povrch prevažne východnej časti planiny a jej svahy. Preskúmaný bol Lipovnícky veľký zombor, ktorý zároveň vyčistili od odpadkov a sfotodokumentovali. Prolongovali tri sondy, z toho 2 úspešne. Celková dĺžka objavov cca 250 m, v jednej z nich dosiahli hĺbku cca 110 m. Pri povrchovom prieskume našli 2 zatiaľ nikde nespomínané priepasti. Zamerali, zdokumentovali a prolongovali jaskyňu v Kapcovej skale. Čo sa týka antropolog. nálezov, iniciovali antropologický a súdnolekársky posudok.
V spolupráci so Z. Jergom (SK Minotaurus) a S. Mátém na Koniarskej planine v oblasti Skalického polja pokračovali v prieskumno-sondovacích prácach. V sonde nad Päťročnicou postúpili výkopom 9 m v závale, čím dosiahla dĺžku 24 m. Do Výverovej jaskyne bol uskutočnený ďalší prienik so zámerom vyčerpať koncový sifón, čo sa však nepodarilo.
Na Plešiveckej planine rozšírením úžiny v komíne objavili tretie dno Jelenej priepasti. Viacero akcií uskutočnili vo svahoch v oblasti Železných vrát a nad Vidovou, kde zaregistrovali nové lokality: Jaskyňa teplej stráne (PP231) a ÚHUL (PP232) s historickými nápismi. Uskutočnili jednu akciu do Hmlistého závrtu (spolu s SK Nicolaus-Moravská sekcia) a rekognoskovali okolie.
Na Muránskej planine skúmali Ladzianskeho jaskyňu a Homoľu. Prekopaním záveru lokality Hronský paleoponor prenikli do pekne vyzdobenej sienky, jaskyňu v celkovej dĺžke 32 m zamerali. Počas povrchových akcií objavili a zdokumentovali 7 nových jaskýň s dĺžkami od 3 do 27 m. Zamerali Jaskyňu Semafór (19 m).
V Čiernej hore preskúmali a zamerali Hradnú jaskyňu.
V Slovenskom raji skúmali Jaskyňu v Skale a Jazernú štrbinu. Vo svahu planiny Pelc objavili neznámu 7m hlbokú priepasť.
Navštívili kras planiny Padiš v Rumunsku.
Odprednášali 4 prednášky na ZŠ a SŠ, publikovali v Spravodaji SSS a Sintri. Navštívili hrob Jána Majku v Dolnej Strede a poklonili sa jeho pamiatke. Okrem vyššie uvedených spolupracovali aj s SK Cassovia a českými jaskyniarskymi skupinami Tartaros, Barrandien i jednotlivcami. Na klubových i muzeálnych akciách sa významne podieľal J. Hetesi zo Speleo Rožňava. Spolupracovali pri organizácii premietania starých jaskyniarskych filmov v Košiciach. Pravidelne aktualizujú vlastnú internetovú stránku (www.drienka.host.sk).

Spracovali G. Lešinský, T. Máté a M. Horčík