SPELEOKLUB DRIENKA
Autor: administrator <horcik(at)netkosice.sk>, Téma: Informácie, Vydané dňa: 13. 02. 2010

SK Drienka vznikol oficiálne v januári 1997 ako Speleoklub Košice pri SMOPaJ, zakladajúci členovia vykonávali hodnotnú jaskyniarsku činnosť od jari 1996. Na 13. VZ SSS dňa 4. apríla 1997 bol prijatý do SSS ako SK Drienka (9 členov). Počet členov kolísal medzi 7 až 14, v súčasnosti má klub 8 členov.


Pôsobnosť
Typickými oblasťami pôsobnosti sú od vzniku klubu planiny Slovenského krasu, najmä Dolný vrch, Silická planina, Horný vrch, Plešivecká planina a Koniarska planina; od roku 2002 aj SV výbežok Muránskej planiny, tzv. Červenoskalský kras. Minoritnými oblasťami boli alebo sú aj krasové územia Čierna hora, Jasovská planina, Zádielska planina a Humenské vrchy.

Objavy
Dolný vrch – približne 40 svahových jaskýň (2 významné) a niekoľko významných priepastí - Hlinoš (–110/cca 450 m), Lácova (–50/80 m), Sesterská (–34/60 m), Klenova (–30 m), Zabudnutá (–33 m) a viacero menších priepastí. Silická planina – 35 svahových jaskýň, priepasti Troch (–35/100 m), Gabriela (–27 m), Panská (-25 m), jaskyne Klen-Szalayova (45/-10 m), Mlynská (40/–8 m), Drienka (320/-84 m), Ardóčka-Mikov (200/-30 m), systémové objavy Nová Domica (100 m), Kečovská Biela jaskyňa (120/-30 m), Čerje (70/-15 m), Ordon (40/-8 m), Kečovské vetvy (I: 40/-15 m; II: -30 m) a viacero menších priepastí. Horný vrch – rozsadlinovo-korózna priepasť Čertov dych (cca –130 m) a viacero menších jaskýň a priepastí.
Plešivecká planina (v spolupráci so Speleo Rožňava/Minotaurus) – 58 jaskýň a priepastí, z významnejších - Nová Muflónia (-88 m), Veľkonočná (-43/162 m), Zakliata (-72,3) m, objav nových priestorov v Jašteričej priepasti (-51,5/203 m). Znovuobjavenie a dokumentácia jaskyne Leontína (231 m).
Koniarska planina – 16 jaskýň, prieskum a zameranie náročnej Gemerskoteplickej jaskyne (606 m).
Muránska planina – objav nových priestorov (700 m) v Ladzianskeho jaskyni a jej zameranie v celkovej dĺžke 1212 m; povrchový prieskum – asi 50 nových jaskýň (Pieskovisko 35 m, Prievanové blokovisko 62 m, Hronský paleoponor 36 m).
Čierna hora – objav významnej ponornej jaskyne (zatiaľ cca 35 m).

Zahraničie
Od roku 2001 organizujú výpravy do Rumunska (Padiš - Sighistel), kde pôsobili najmä v jaskyni Dracoaia. Výsledkom bol objav nových priestorov (550 m) s prevýšením vyše 100 m. Členovia sa aktívne zúčastnili viacerých expedícií do Albánska, Kosova, Čiernej hory, Macedónska (objav jaskyne Slovačka jama –524 m), do Aggtelekského krasu a na poloostrov Krym.

Dokumentácia vrátane objavených a zameraných metrov
Za 12 rokov existencie (do konca roku 2008) uskutočnili 1702 zdokumentovaných akcií, počas ktorých objavili 5432 m nových jaskynných priestorov a zamerali 7062 m. V zahraničí to bolo 528 objavených metrov a zameraných 738 metrov.

Ochranárske aktivity
Uzavreté vchody (Jaskyňa Drienka, Veľký ôsmy ponor). Vyčistenie jaskýň od odpadu na Plešiveckej a Silickej planine (Výstrelová priepasť, Závozná priepasť II a ďalšie) i Hornom vrchu (Jablonovská priepasť). Zber odpadu počas prieskumných prác vo viacerých jaskyniach (Gemerskoteplická, Ladzianskeho).

Iné
Minimálne tak ako objaviteľskej činnosti sa venujú rozsiahlej systematickej rekognoskačnej a dokumentačnej činnosti (Dolný vrch, Plešivecká planina, Silická planina (310 jaskýň), Horný vrch (150 lokalít), Koniarska planina), a patria k najlepším znalcom exo- i endokrasu v Slovenskom krase. Systematicky a dlhodobo skúmajú oblasti všetkých známych veľkých jaskynných sústav na Silickej planine, kde významne prispeli k poznaniu súvislostí i v podsústavách. Dlhodobo sa venujú otázkam genézy jaskýň, genéze a klasifikácii povrchových krasových foriem, metodike praktického jaskyniarstva, i faune v jaskyniach. Speleologickými príspevkami na tieto témy sa pravidelne zúčastňujú na konferenciách doma i v zahraničí, i na Speleomítingoch SSS. Nakrúcanie dokumentu "Až na dno priepasti" s STV v Jaskyni Drienka na Silickej planine, priepastiach Márnica, Kamenistá a v Drienkovskej priepasti na Dolnom vrchu (filmový festival v Španielsku). Popularizovanie jaskyniarstva prostredníctvom množstva verejných prednášok a terénnych exkurzií.
Zo svojej činnosti vyhotovujú písomnú, grafickú a fotografickú dokumentáciu. Publikovali (aj spoluautorsky) vyše 130 článkov v Spravodaji, Sintri, zborníku Slovenský kras a v iných. Od roku 2000 ako jeden z prvých slovenských speleoklubov prevádzkujú vlastnú internetovú stránku.


Článok bol publikovaný v Spravodaji č. 3/2009, ktorý bol venovaný 60. výročiu založenia Slovenskej speleologickej spoločnosti.
Napísali: Martin Horčík a Gabriel Lešinský