Logo
Slovenská speleologická spoločnosť
| Úvodná stránka | Z histórie | O drieni | Speleolinky | Download | Zaujímavosti | Členovia |
.: Z činnosti klubu :.
Fotogalérie
Významné objavy
Výskum a prieskum
Fauna a flóra
Bezpečnosť
Ochrana jaskýň
Zahraničné cesty
Výročné správy
Bibliografia
.: Vyhľadaj na webe :.


vodlitniKoupání v Jižních ČecháchUbytování rodin s dětmiChata v České KanaděKunžak v České KanaděGambitPronájem rekreačních objektůVlčí doupěRybářstvíStrmilovský šachový klubChata na SamotěRekreace v soukromíChata u Komorníka
.: RSS :.
Odber noviniek cez RSS
.: Info :.
© Admin
2000-2013


Nové lokality severného svahu planiny Dolný vrch v Slovenskom krase - 1. časť

Vydané dňa 20. 02. 2006 (Počet prečítaní: 2706)

V článku prezentujem niektoré novoobjavené svahové jaskyne - výsledok systematického povrchového prieskumu severných svahov Dolného vrchu Speleoklubom Drienka, ktorého členovia pristúpili k rekognoskácii svahov ešte pred oficiálnym založením klubu t. j. v roku 1996. Použitá metodika je analogická s tou, ktorú opisujem už skôr (in Lešinský /1/ 1997).
Predbežne sme prieskum svahov kvôli prolongačným prácam na planine ukončili v roku 1997 a v súčasnosti navdväzujú naň naše sporadické výstupy na svah či zostupy z neho, keď krasové javy vyhľadávame viac-menej náhodne.
Meračské body sme v jaskyniach prevažne nestabilizovali; lokality sme zamerali kompasom a sklonomerom. Názvy pridelili lokalitám ich objavitelia. Identifikačné čísla lokalitám priradili jaskyniari zo ZO 1-11 ČSS Barrandien Praha (Novotná et Frank 1997). Miestopisy uvedené v článku som spracoval na základe ZM 1: 10 000 a nadmorské výšky vchodov podľa viacnásobných meraní barometrickým výškomerom Thommen 3B4 počas dokumentovania lokalít v rámci plnenia vlastnej hlavnej úlohy v SMOPaJ LM, pracovisko Košice (compar. Lešinský /2/ 1997). V miestopisoch uvádzam povrchové (nie vzdušné) vzdialenosti. Ku každej lokalite sú za IČO-m priradené príslušné čísla vzťahujúcich sa máp.
Na rekognoskácii terénu sa zúčastnili: František Horčík, Martin Horčík, Marián Chovanec a Gabriel Lešinský. Meračské práce vykonali bratia F. i M. Horčíkovci a G. Lešinský. Za pomoc pri vyhotovovaní niektorých jaskynných plánov ďakujem Darinke Vackovej a Tiborovi Máté (obaja SK Drienka).

Popisy a lokalizačné miestopisy jednotlivým lokalít

Jaskyňa Pod lebkou, IČO: 031, ZM 1: 10 000 37-41-11
Morfologicky zaujímavá jaskyňa sa nachádza v katastri obce Jablonov nad Turňou v nadmorskej výške 297 m n. m. Vyvinula sa na ploche diskontinuity (sklon cca 10°) v časti masívu wettersteinských vápencov; domodelovaná bola korozívnou činnosťou vody, v istej miere mrazovým zvetrávaním. Hlavný ťah jaskyne je založený v smere 210°/30°. Rozmery ústia: 1,0 m (v) x 2, 4 m (š). Jaskyňu tvorí priama, mierne stúpajúca chodba, ktorej počva je pokrytá organickým materiálom, hlinou a suťou. Výzdoba sa obmedzuje na slabé sintrové náteky v zadnej časti jaskyne (tunel). Steny sú výrazne korodované hlavne vo V časti jaskyne, kde sa vytvorila v boku steny galéria. Nad vchodom do jaskyne je líščia lebka. Dĺžka jaskyne je 5,9 m. Jaskyňa bola objavená G. Lešinským, F. Horčíkom a M. Horčíkom 16. 1. 1997.
Lokalizácia: východiskovým bodom je Jablonov nad Turňou. Od mosta cez rieku Turňu, ktorý leží J od Jablonova, odbočiť na križovatke pri stĺpe vysokého napätia na Z, kde po cca 300 m je umiestnená tesne pri ceste žltočervená signalizačná tyč plynovodu. Jaskyňa sa nachádza cca 120 m J od tejto tyče v nie príliš strmom svahu pod neveľkou skalnou stenou (resp. výčnelkom masívu) ešte pred pásom skalných stien.
Malá oltárna jaskyňa, IČO: 034, ZM 1: 10 000 37-41-12
Jaskyňa sa nachádza v katastri obce Hrhov v nadmorskej výške 364 m n. m. Ide o koróziou domodelovanú jaskyňu vytvorenú kombináciou korózie a kryogénneho odvetrávania materiálu zo stien. Jaskyňu tvorí relatívne priestranná dutina pretiahnutá v smere cca S/J. Vchod má rozmery 1 m (v) x 2,0 m (š). Výzdoba je veľmi chudobná; steny sú niekde pokryté pizolitickými výrastkami a povlakmi rias. Dno tvorí zmes zvetralín a hliny. Dĺžka jaskyne je 3,3 m. Jaskyňu objavili G. Lešinský a F. Horčík z SK Drienka 22. 2. 1997. V jaskyni bola urobená archeologická sonda - bez nálezov.
Lokalizácia: východiskovým bodom je Hrhov. Od kóty 383 m n. m. (kóta JV od Hrhova, v mieste, kde východný úvoz ústi na planinu) pokračovať V vetvou, stúpať mierne do svahu lesa cca 200 m po 1. ohyb cesty na S a vzápätí vystúpať k 2. ohybu cesty opäť na V. Jaskyňa leží odtiaľto smerom na S vovzdialenosti cca 120 m priamo na konci v skalného hrebeňa v druhej tretine svahu planiny. V okolí rastie presvetlený krovitý porast, prevažuje však stromová etáž.
Jaskyňa Za topoľom, IČO: 035, ZM 1: 10 000 37-41-13
Jaskyňa sa nachádza v katastri obce Hrhov v nadmorskej výške 331,5 m. Chodba sa vytvorila na pukline 155°/335° v skalnej stienke rútením a mrazovým zvetrávaním. Vchod má elipsovitý tvar a rozmery 0,4 m (v) x 0,7 m (š). Dno tvorí hlina, suť a hrabanka. Jaskyňa je bez výzdoby. Dĺžka 3 m. Objavená M. Horčíkom 6. 3. 1997.
Lokalizácia: ťažko lokalizovateľná. Nachádza sa priamo pod lomom Včeláre v mimoriadne rozrušenom svahu cca 100 m SSZ od kóty 394 m n. m. (kóta leží J od včelárskeho cintorína).
Jaskyňa Krysty, IČO: 039, ZM 1: 10 000 37-41-11
Jaskyňa sa nachádza v katastri obce Jablonov nad Turňou v nadmorskej výške 503 m n. m. Je puklinovitého charakteru. Založená je na pukline S/J so sklonom 70° na Z. Puklina je rozšírená zvetrávaním a modelovaná koróziou. Výzdoba sa obmedzuje na náteky bielej farby a rôzne pizolitické formy. Vchod má rozmery 0,5 m (š) x 1,6 m (v). Dno tvorí hlina, suť a lístie. Dĺžka jaskyne je 3,9 m. Objavená G. Lešinským a M. Horčíkom 6. 6. 1997.
Lokalizácia: Východiskovým bodom je Jablonov nad Turňou. Pálovou cestou (viď mapa 1: 10 000, JV od Jablonova) na planinu a odtiaľ po okraji planiny až ku kóte 556 m. n. m. Na V od tejto kóty leží nevýrazná, plochá krasová vyvýšenina bez kótového označenia v mapovom podklade. Jej výška je cca 546 m n. m. Jaskyňa Krysty sa nachádza od jej najvyšieho bodu v smere 0° a vzdialenosti 125 m. Vchod sa nachádza v závere úzkeho, šikmého skalnatého hrebienka, pod ktorým už v celej šírke pokračuje voľný svah.
Jaskyňa Pri mŕtvej lani, IČO: 040, ZM 1: 10 000 37-41-11
Jaskyňa sa nachádza v katastri obce Jablonov nad Turňou v nadmorskej výške 475 m n. m. Vchod má rozmery 0,8 m (š) x 0,7 m (v). Neveľký priestor vznikol na prešmykovej ploche medzi materským masívom a jeho mohutnou odlúčenou časťou. Modelácia zvetrávaním. Výzdoba: kríčkovité kvaple, povlaky korózie, pizolity. Výplň tvorí lístie a suť. Dĺžka jaskyne je 2,5 m. Objavená M. Horčíkom a G. Lešinským 6. 6. 1997.
Lokalizácia: Jaskyňa Pri mŕtvej lani je od Jaskyne Krysty (viď predch. lokalitu) vzdialená 45 m v smere 37°. Vchod sa nachádza v boku neveľkej skalnej steny. V okolí rastie vzrastlý bukový les.
Priepasť Pod Žmeňom, IČO: 152, ZM 1:10 000 37-41-11
Malá priepasť s nepriechodným ústím a evidentným pokračovaním sa vytvorila na pukline cca V/Z. Rozmery ústia sú 0,25 x 0,5 m. Kaverna sa smerom nadol rozširuje. Steny sú vyhladené koróziou. Lokalita je bez výzdoby. Objavená F. Horčíkom a G. Lešinským 22. 5. 1997. Hĺbka kaverny je zatiaľ 1,5 m.
Lokalizácia: Lokalita leží v hornej tretine svahu JV od Žmeňa pod skalnou stienku. Zatiaľ bližšie neupresnená poloha.

Záver

Stanovením genetických charakteristík je možné uvedené krasové javy zaradiť predovšetkým ku koróznym krasovým jaskynným priestorom (sensu Bella 1994, p. 9). Z praktického speleologického hľadiska majú len dokumentačný charakter, keďže v súvislosti s ich genézou ich nepokladáme za perspektívne.

Literatúra

BELLA, P: Genetické typy jaskynných priestorov Západných Karpát. Slovenský kras, XXXII, ROSA-SMOPaJ, Liptovský Mikuláš, 1994
LEŠINSKÝ, G.: Nové objavy na Dolnom vrchu v Slovenskom krase (2. časť). In.: Spravodaj SSS 4/1997, Liptovský Mikuláš, p. 8
LEŠINSKÝ, G.: Lokalizácia a registrácia krasových javov na planine Dolný vrch v Slovenskom krase. SMOPaJ LM, pK, Košice, Správa z PHÚ 1996-1997, č. ú. B/1/a, 31. 12. 1997, pp. 80
LEŠINSKÝ, G.: Horizontálne jakyne na planine Dolný vrch v Slovenskom krase. Sinter 6/1998, SMOPaJ LM, Liptovský Mikuláš, pp. 10-11
NOVOTNÁ, J. - FRANK, T.: Dolný vrch 1997. Exp. zpráva ZO ČSS 1-11 Barrandien. Praha, 1997, p. 8

Celý článok | Autor: Gabriel Lešinský | Vytlačiť článok
.: Spomienka :.
Maroš
.: Naj jaskyne SR :.
Najhlbších 50
Najdlhších 50
.: Naj jaskyne sveta :.
NSS World
Deep Cave List

NSS World
Long Cave List
.: Software :.
Therion
Survex
.: Náhodný obrázok :.
Horná časť doliny Sighistel s prepadmi
Horná časť doliny Sighistel, v popredí krasové prepady hlboké do 2 m. Foto: V. Papáč
zobrazení: 1855
.: Počítadlo :.
escort gerçek escort adana escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ankara escort antalya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balıkesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort bursa escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort denizli escort diyarbakır escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort eskişehir escort gaziantep escort giresun escort gümüşhane escort hakkari escort hatay escort ığdır escort ısparta escort istanbul escort izmir escort kahramanmaraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kayseri escort kilis escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort manisa escort mardin escort mersin escort muğla escort muş escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort sakarya escort samsun escort şanlıurfa escort siirt escort sinop escort sivas escort şırnak escort tekirdağ escort tokat escort trabzon escort tunceli escort uşak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort adıyaman escort afyon escort balıkesir escort samsun escort diyarbakır escort
Gold
gold escort hatun adana escort çukurova escort seyhan escort yüreğir escort adıyaman escort besni escort gölbaşı escort kahta escort afyon escort bolvadin escort dinar escort sandıklı escort aksaray escort eskil escort gülağaç escort ortaköy escort amasya escort merzifon escort suluova escort taşova escort ankara escort çankaya escort keçiören escort yenimahalle escort antalya escort alanya escort kepez escort muratpaşa escort ardahan escort çıldır escort göle escort hanak escort artvin escort arhavi escort borçka escort hopa escort aydın escort efeler escort nazilli escort söke escort balıkesir escort altıeylül escort edremit escort karesi escort bartın escort amasra escort kurucaşile escort ulus escort bayburt escort aydıntepe escort demirözü escort bilecik escort bozüyük escort osmaneli escort söğüt escort bursa escort gerede escort göynük escort mudurnu escort çanakkale escort biga escort çan escort gelibolu escort çankırı escort çerkeş escort ılgaz escort şabanözü escort çorum escort alaca escort osmancık escort sungurlu escort diyarbakır escort bağlar escort kayapınar escort yenişehir escort düzce escort akçakoca escort gölyaka escort kaynaşlı escort edirne escort ipsala escort keşan escort uzunköprü escort erzincan escort refahiye escort tercan escort üzümlü escort erzurum escort aziziye escort palandöken escort yakutiye escort eskişehir escort odunpazarı escort sivrihisar escort tepebaşı escort gaziantep escort nizip escort şahinbey escort şehitkamil escort giresun escort bulancak escort espiye escort tirebolu escort gümüşhane escort kelkit escort kürtün escort şiran escort hatay escort antakya escort defne escort iskenderun escort ısparta escort eğirdir escort şarkikaraağaç escort yalvaç escort istanbul escort bağcılar escort esenyurt escort küçükçekmece escort izmir escort bornava escort buca escort karabağlar escort kahramanmaraş escort dulkadiroğlu escort elbistan escort onikişubat escort karabük escort eskipazar escort safranbolu escort yenice escort karaman escort ayrancı escort ermenek escort sarıveliler escort kars escort kağızman escort sarıkamış escort selim escort kastamonu escort cide escort taşköprü escort tosya escort kayseri escort kocasinan escort melikgazi escort talas escort kilis escort elbeyli escort musabeyli escort polateli escort kırıkkale escort delice escort keskin escort yahşihan escort kırklareli escort babaeski escort lüleburgaz escort vize escort kırşehir escort çiçekdağı escort kaman escort mucur escort kocaeli escort darıca escort gebze escort izmit escort konya escort karatay escort meram escort selçuklu escort kütahya escort gediz escort simav escort tavşanlı escort malatya escort battalgazi escort doğanşehir escort yeşilyurt escort manisa escort akhisar escort turgutlu escort yunusemre escort mardin escort artuklu escort kızıltepe escort midyat escort muğla escort bodrum escort fethiye escort milas escort nevşehir escort avanos escort gülşehir escort ürgüp escort nevşehir masaj avanos masaj gülşehir masaj ürgüp masaj niğde escort bor escort çiftlik escort ulukışla escort ordu escort altınordu escort fatsa escort ünye escort osmaniye escort bahçe escort düziçi escort kadirli escort sakarya escort adapazarı escort akyazı escort serdivan escort samsun escort atakum escort bafra escort ilkadım escort sinop escort ayancık escort boyabat escort gerze escort sivaslı escort şarkışla escort suşehri escort yıldızeli escort tekirdağ escort çerkezköy escort çorlu escort süleymanpaşa escort tokat escort erbaa escort niksar escort turhal escort trabzon escort akçaabat escort araklı escort ortahisar escort uşak escort banaz escort eşme escort sivaslı escort van escort erçiş escort ipekyolu escort tuşba escort yalova escort altınova escort çiftlikköy escort çınarcık escort yozgat escort akdağmadeni escort sorgun escort yerköy escort zonguldak escort çaycuma escort devrek escort ereğli escort

Tento web site bol vytvorený prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku.