Logo
Slovenská speleologická spoločnosť
| Úvodná stránka | Z histórie | O drieni | Speleolinky | Download | Zaujímavosti | Členovia |
.: Z činnosti klubu :.
Fotogalérie
Významné objavy
Výskum a prieskum
Fauna a flóra
Bezpečnosť
Ochrana jaskýň
Zahraničné cesty
Výročné správy
Bibliografia
.: Vyhľadaj na webe :.


vodlitniKoupání v Jižních ČecháchUbytování rodin s dětmiChata v České KanaděKunžak v České KanaděGambitPronájem rekreačních objektůVlčí doupěRybářstvíStrmilovský šachový klubChata na SamotěRekreace v soukromíChata u Komorníka
.: RSS :.
Odber noviniek cez RSS
.: Info :.
© Admin
2000-2013


Modelové stanovenie perspektivity dobre vyvinutých priepastí v Slovenskom krase

Vydané dňa 21. 02. 2006 (Počet prečítaní: 2664)

Perex: Gravitácia je bohovská vec. Platí to aj v jaskyniarstve, predovšetkým v prípade vertikálnych jaskýň. Vďaka nej sa stávajú priepasti konzervami, v ktorých je naložený čas. Prekopávať priepasť z dna potom znamená otvárať takúto konzervu. A pochopiť, čím sme sa prehrýzali, znamená vychutnať jej obsah.
Úvod

X-krát, keď sme v SK Drienka uvažovali o perspektivite ďalšieho postupu v priepastiach so suťovou zátkou ako dnom, uvažovali sme, koľko tam toho je. Oplatí sa kopať, neoplatí, oplatí, neoplatí...? V nasledujúcich riadkoch budem rozoberať takýto model na príklade Vykopanej priepasti (descr. Hradecký et al. 1974; Havlíček et Vojíř 1984) na Dolnom vrchu - učebnici, v ktorej sa nachádzajú pravdepodobne všetky vývojové štádia vertikál. Bez spolupráce makačov z SK Drienka - Fera "Ferä" Horčíka, Roba Staňa, Dušana "Szakácsmester" Vacka, Maťa "Máťu" Horčíka, Tibiho "Átmazható" Máté, Zoliho "Technikus" Jerga (Speleo Rožňava), Maroša "Máru" Chovanca a troch Vackovie dám - by boli nasledujúce riadky iba zahmlenou víziou.

Vysvetlenie

Dôveryhodnosť akýchkoľvek záverov (konštatovaní) je priamo úmerná počtu pokusov (resp. množstva skúseností), z ktorých vychádzajú. Napriek tomu, vzhľadom na to, že evolúcia prevažnej väčšiny priepastí v Slovenskom krase je aspoň v základných princípoch analogická, budem vychádzať z jediného modelu.

Metodické princípy

Na Dolnom vrchu a na Silickej planine sme v roku 1997 "vyrobili" niekoľko nových priepastí vlastnou metódou otvárania iniciálnych depresií (descr. Lešinský 1997; part. Kósa 1971 /?/). Prolongácia z dna už otvorenej priepasti je však niečo úplne iné, i keď spoločný prvok tu predsa je - logika. A tá prišla vhod predovšetkým pri riešení základnej otázky: akú mocnosť má zával tvoriaci dno priepasti?
Pri úvahách o mocnosti závalu, resp. sedimentu vychádzam z troch základných logických princípov:
 1. suťová zátka je v drvivej prevahe autochtónneho pôvodu, t. j. tvoria ju naakumlované časti prekorodovaného stropu ešte z iniciálneho štádia priepasti a odvetrané časti stien (part. sensu Kósa 1971 a ďalší)
 2. takmer nijaká priepasť nekončí závalom; skoro každá má pokračovanie, hoci s rôznym stupňom priechodnosti (part. Müller et Sárváry 1971)
 3. medzi mocnosťou (množstvom) závalu a rozmermi ústia, či priestorov pod ním existuje korelácia (auct. Kósa 1971, p. 72; part. Lešinský 1997, p. 21)
Ďalší postup je už praktický. Využili sme lano, Erdősovo vrece, bežné pracovné nástroje a vlastnú energiu. V ďalšom rozvediem vyššie uvedené.

Ako vzniká dno

Kvôli tomu, aby tieto riadky mali praktický zmysel, znásilním pojem priepasť a zúžim ho na otvorenú, dobre vyvinutú (sensu Kósa 1971, p. 69) vertikálnu dutinu. Všeobecne sa predpokladá, že veľká časť priepastí sa vyvíja väčšinou na tektonických puklinách zdola korozívnou činnosťou vertikálne cirkulujúcej vody (sec. Erdős et Lysenko 1965; Müller et Sárváry 1971, p. 69; Bella 1994). V určitej fáze sa vyvíjajúca sa dutina (zatiaľ na povrch neotvorená) dostáva vo vrchných častiach do štádia, keď ju od povrchu delí nie hrubá vrstva horniny. Do tejto strechy postupne zateká (evidentné napr. v Priepasti Malá Brázda, či v Medvedej priepasti; Silická planina) a nečudo, že jedného pekného dňa sa strecha zrúti (auct. Kósa 1971, p. 69). Kam inam - dolu. Gravitácia. Predpokladajme zúžený profil šachty ( viď schému) v istej hĺbke (napr. - 6 m), alebo iné morfologické špecifikum. Mohutnejšie časti prekorodovaného stropu (balvany a bloky) sa v ňom zaseknú a 1. časť zátky primárneho dna je na svete. Kamene, zosunutý drobnozrný sediment (hlina) a splaveniny (drevo, kosti) pekne vyšpárujú prvotnú zátku. Následne sa môže vytvoriť sekundárna až n-tá zátka, prevažne v smere k ústiu. Pri tvorbe dna zohraje svoju úlohu i materiál, ktorý sa rôznymi mechanizmami dostáva do priepasti z jej okolia, prirátajme i deštruovanú pôvodnú úroveň ústia a prirodzené dôsledky denudácie. Okrem procesu akumlácie prebieha v priepastiach proces odnosu, a to predovšetkým v strednej časti (sensu Lysenko 1974, p. 11).

Prečo vzniká dno

Už som sa zmienil o tom, ako môže vo väčšine prípadov dno vzniknúť. Môže mať rôznu povahu. V zásade je jeho charakter trochu odlišný od zátky, ktorá vytvára iniciálnu depresiu. Tú väčšinou tvorí mocná vrstva splaveného hlinitého sedimentu a odkorodované, dokonca v malej miere aj odvetrané časti masívu. Výplň dna už otvorenej priepasti tvorí prevažne zmes zvetralín (ostrohranná suť), ktorá je dôsledkom rútenia. Odkorodovaného materiálu je minimum. Tento mechanizmus rozširovania priestoru v profile koróziou sa uplatňuje skôr v iniciálnom štádiu vývoja vertikálnych typov jaskýň (napr. K. priepasť Zuzana, Dolný vrch; Priepasť Hlinoš II - Bratská, Dolný vrch). V každom prípade je dno dverami do ďalšej izby, ku ktorej však málokedy máme kľúč a preto ich musíme vyraziť. Môže vzniknúť niekoľko alternatív "prečo" práve tam tie dvere sú, kde sú. Rozuzlenie je často v morfológii priestorov priepasti. Uvediem niektoré možnosti:
 • zúžený profil (schéma Vykopanej priepasti)
 • zúženie do pukliny s rôznym stupňom prieleznosti
 • špecifický tvar pôdorysu (zvlnenie stien)
 • náhla zmena morfológie (koleno, rúra sine descr.)
 • mohutné rútenie (zväčša trvalo naruší charakter priestorov)
 • skalný most (vetvenie šachty a ppd.)
Špecifický prípad, ktorý by sa vymykal z diskutovanej kategórie je skalné dno s pokračovaním v okne.

Praktické východiská

Naším cieľom je prekonať zátku a dostať sa podľa možnosti ďalej. Osobne si myslím, že každá zátka je prekopateľná, závisí len na množstve energie a času, aké efektívne bude naše snaženie. Analogicky s vyššie uvedeným som sa zamyslel nad možným vývojom Vykopanej priepasti na Dolnom vrchu a desiatok ďalších priepastí, ktoré mi poslúžili pri porovnávaní.
 1. vecou, ktorú si všímam, je puklina
  • priepasti, ktorých ústie je založené na krížení puklín deponujú mohutnejšiu zátku, pretože zvetrávanie stien a následné vypadávanie materiálu sa väčšinou rodí v porušených zónach - zväčša vyžadujú veľa energie na prolongáciu a zložitejšie pomôcky
  • ústie založené na jedej pukline evokuje menšiu svetlosť vstupných priestorov a často i zúženie na hranici prieleznosti - výhodný prípad pre prolongáciu
  • tektonika ústia nemusí byť súhlasná s tektonikou hlavnej časti jaskyne - priestory sa nemusia nachádzať pod zátkou ale v boku niektorej zo stien, preto treba podľa možnosti vyberať celý profil (náročné na čas)
 2. zaujímajú ma rozmery ústia
  • a teda vývojové štádium priepasti; rozmerné ústia svedčia o jej senilite a často o krížení porúch, ktoré ju geneticky predisponovali. Menšie ústia, ktoré sú akurát preleziteľné, sú výzvou pre chopenie sa náradia, pokiaľ sú priaznivé i ostatné podmienky
 3. odhadnem štádium vývoja
  • viac-menej kompaktibilita stien v ústí a pod ním svedčí o stupni zvetrávania jaskyne. Čím kompaktnejšia stena, tým menšie rútenie, a tým menej rezíduí rútenia. Pozor! Efektné sintrové formy môžu stupeň rozrušenia masívu skrývať. Zavádzajú.
 4. zhodnotím charakter stien pod ústím
  • zasintrované steny (zvetralé náteky) svedčia o štádiu, ktoré má blízko k senilite. Senilné jaskyne sú na prolongáciu náročné. Postup na dne nie je nemožný, ale vyžaduje dávku šťastia.
Poznámka: všetky tieto kritéria sme spolu s M. Horčíkom (taktiež SK Drienka) sledovali aj vo Vykopanej priepasti. Po zhodnotení sme si vytipovali dve miesta na prolongáciu. V obidvoch prípadoch sa predpoklady potvrdili. Za 1 akciu sa ďalšej výprave (F. Horčík, R. Staňo, D. Vacek a G. Lešinský) podarilo v týchto miestach prekopať. V jednom prípade bol otvor (viď "rúra" v schéme) neprielezný. Kameň však padá ďalej do cca - 15-20 m. Úžinou sa podarilo dostať do tzv. kaplnky, pod ktorou počuť do rúry vhodený kameň. V súčasnosti sa prolonguje kaplnka. Dominantným faktorom, ktorý determinoval sekundárnu zátku, bolo zúženie profilu.
Celkové hodnotenie perspektivity a jeho zhrnutie je možné prezentovať takto: skúsenosti poukazujú na to, že najvýhodnejšia prolongácia (z hľadiska množstva času, energie, náročnosti pomôcok ap.) sa dá zrealizovať v tých už otvorených priepastiach, ktoré vykazujú jednoduchú tektonickú predispozíciu ústia, ústie do 1m2, málo svetlý profil v mieste prolongácie (do 2 m2), kompaktný masív stien, neprítomnosť sintrového krytu, kríženie s paralelnou dislokáciou (ktorú naznačuje obnažená satelitná depresia) mimo samotného ústia (náčrt pôdorys. sit. Priepastí Medzi Dubmi I,II) a zmiešaný charakter zátky (kamenitá, balvanovitá suť a hlina).
Poznámka: Sárváry (commun. anno 1997) odporúča prolongovať priepasť, resp. hľadať pokračovanie v podobe ďalšej, hlbšej šachty a to v smere ku dnu závrtu (afirmatívne napr. Priepasť Hlinoš, Dolný vrch; inafirmatívne napr. Lácova priepasť, Dolný vrch; Nová Muflónia priepasť, Plešivecká planina).

Záver

V súvislosti so Slovenským krasom som sa viackrát stretol s názorom aj jaskyniarov, že priepasti zahadzovali pastieri zámerne, aby im tam nepadal dobytok, alebo aby zväčšili využiteľnú plochu pastvín. Preto vraj na Jasovskej planine vertikály takmer nie sú. V takom prípade by sme si s logikou, pokiaľ ide o suťovité dno, sotva pomohli. Osobne to však považujem za nezmysel. Kto by venoval kopu drahocenného času a energie na zbieranie sutiny po okolí, jej nosenie k ústiu a postupné zhadzovanie. Nakoniec, skúste si zdvihnúť jeden taký škrap a odniesť ho na 20 metrov a spraviť to stovky krát. Priepasti s veľkým ústím, ktoré mohli podobné obavy pastierov vzbudzovať, sú zväčša hlboké a nezahádzali by ste ich ani za celý život. Nakoniec, aj okolo Zvonice by tí najväčší pesimisti postavili za dva dni drôtenú či kolovú ohradu. Na Silickej planine sú doteraz. A pokiaľ ide o pastviny, na Dolnom vrchu a Silickej planine kvôli zväčšeniu ich plochy sústredili skaly do akumulačných pásov (Batar rét, Bukový vrch ap.). Nepotrebovali k tomu žiadnu priepasť. Ľudia predsa neboli hlupáci. Nakoniec, či už pred sto, alebo tisíc rokmi, mali na rozdiel od nás problém prežiť. A prežiť, znamenalo efektívne využiť čas. Priepasti s najväčšou pravdepodobnosťou nezasypovali. Výnimku tvoria novodobí pomätenci, ktorí komunálnym a poľnohospodárskym odpadom zaviezli viacero lokalít.

Literatúra

BELLA, P.: Genetické typy jaskynných priestorov Západných Karpát. In: Slovenský kras, XXXII, ROSA-SMOPaJ, Liptovský Mikuláš, 1994, p. 4, 5, 9
ERDÖS, M. et LYSENKO, V.: Výzkum propastí jižní části Plešivecké planiny. Československý kras, 17, NČAV, Praha, 1965, pp. 59-72
HAVLÍČEK, D. et VOJÍŘ, V.: Speleologický průzkum Dolného vrchu. In: Slovenský kras, XXII, Osveta-MSK, Liptovský Mikuláš, 1984, p. 232
HRADECKÝ et al.: Propasti planiny Dolný vrch ve Slovenském krasu. In: Československý kras, 26, Academia, Praha, 1974, p. 73
KÓSA, A.: Stages in the development of potholes on the Alsóhegy plateau (Bódvaszilas, North Hungary). Karszt és Barlangkutatás, VI., 1968 - 1971, Budapest, 1971, pp. 69-78
LEŠINSKÝ, G.: Depresia v krase - inšpirácia pre nespokojných. Spravodaj SSS, 4/1997, pp. 19-23
LYSENKO, V. et al: Dolný vrch-Vecsembükk, 1974, Záverečná zpráva. KS SSOPK TIS, Praha, 1974
MÜLLER, P. et SÁRVÁRY, I.: Pure Corrosive Model of the Development of vertical Karst - Shafts. IGU (E. R. C), Symposium on Karst - Morphogenesis, Hungary, 1971, pp. 1-12 mnscr.

Celý článok | Autor: Gabriel Lešinský | Vytlačiť článok
.: Spomienka :.
Maroš
.: Naj jaskyne SR :.
Najhlbších 50
Najdlhších 50
.: Naj jaskyne sveta :.
NSS World
Deep Cave List

NSS World
Long Cave List
.: Software :.
Therion
Survex
.: Náhodný obrázok :.
Rankovské skaly
Rankovské skaly s vyznačenou polohou jaskyne, foto: T. Máté
zobrazení: 3161
.: Počítadlo :.
escort gerçek escort adana escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ankara escort antalya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balıkesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort bursa escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort denizli escort diyarbakır escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort eskişehir escort gaziantep escort giresun escort gümüşhane escort hakkari escort hatay escort ığdır escort ısparta escort istanbul escort izmir escort kahramanmaraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kayseri escort kilis escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort manisa escort mardin escort mersin escort muğla escort muş escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort sakarya escort samsun escort şanlıurfa escort siirt escort sinop escort sivas escort şırnak escort tekirdağ escort tokat escort trabzon escort tunceli escort uşak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort adıyaman escort afyon escort balıkesir escort samsun escort diyarbakır escort
Gold
gold escort hatun adana escort çukurova escort seyhan escort yüreğir escort adıyaman escort besni escort gölbaşı escort kahta escort afyon escort bolvadin escort dinar escort sandıklı escort aksaray escort eskil escort gülağaç escort ortaköy escort amasya escort merzifon escort suluova escort taşova escort ankara escort çankaya escort keçiören escort yenimahalle escort antalya escort alanya escort kepez escort muratpaşa escort ardahan escort çıldır escort göle escort hanak escort artvin escort arhavi escort borçka escort hopa escort aydın escort efeler escort nazilli escort söke escort balıkesir escort altıeylül escort edremit escort karesi escort bartın escort amasra escort kurucaşile escort ulus escort bayburt escort aydıntepe escort demirözü escort bilecik escort bozüyük escort osmaneli escort söğüt escort bursa escort gerede escort göynük escort mudurnu escort çanakkale escort biga escort çan escort gelibolu escort çankırı escort çerkeş escort ılgaz escort şabanözü escort çorum escort alaca escort osmancık escort sungurlu escort diyarbakır escort bağlar escort kayapınar escort yenişehir escort düzce escort akçakoca escort gölyaka escort kaynaşlı escort edirne escort ipsala escort keşan escort uzunköprü escort erzincan escort refahiye escort tercan escort üzümlü escort erzurum escort aziziye escort palandöken escort yakutiye escort eskişehir escort odunpazarı escort sivrihisar escort tepebaşı escort gaziantep escort nizip escort şahinbey escort şehitkamil escort giresun escort bulancak escort espiye escort tirebolu escort gümüşhane escort kelkit escort kürtün escort şiran escort hatay escort antakya escort defne escort iskenderun escort ısparta escort eğirdir escort şarkikaraağaç escort yalvaç escort istanbul escort bağcılar escort esenyurt escort küçükçekmece escort izmir escort bornava escort buca escort karabağlar escort kahramanmaraş escort dulkadiroğlu escort elbistan escort onikişubat escort karabük escort eskipazar escort safranbolu escort yenice escort karaman escort ayrancı escort ermenek escort sarıveliler escort kars escort kağızman escort sarıkamış escort selim escort kastamonu escort cide escort taşköprü escort tosya escort kayseri escort kocasinan escort melikgazi escort talas escort kilis escort elbeyli escort musabeyli escort polateli escort kırıkkale escort delice escort keskin escort yahşihan escort kırklareli escort babaeski escort lüleburgaz escort vize escort kırşehir escort çiçekdağı escort kaman escort mucur escort kocaeli escort darıca escort gebze escort izmit escort konya escort karatay escort meram escort selçuklu escort kütahya escort gediz escort simav escort tavşanlı escort malatya escort battalgazi escort doğanşehir escort yeşilyurt escort manisa escort akhisar escort turgutlu escort yunusemre escort mardin escort artuklu escort kızıltepe escort midyat escort muğla escort bodrum escort fethiye escort milas escort nevşehir escort avanos escort gülşehir escort ürgüp escort nevşehir masaj avanos masaj gülşehir masaj ürgüp masaj niğde escort bor escort çiftlik escort ulukışla escort ordu escort altınordu escort fatsa escort ünye escort osmaniye escort bahçe escort düziçi escort kadirli escort sakarya escort adapazarı escort akyazı escort serdivan escort samsun escort atakum escort bafra escort ilkadım escort sinop escort ayancık escort boyabat escort gerze escort sivaslı escort şarkışla escort suşehri escort yıldızeli escort tekirdağ escort çerkezköy escort çorlu escort süleymanpaşa escort tokat escort erbaa escort niksar escort turhal escort trabzon escort akçaabat escort araklı escort ortahisar escort uşak escort banaz escort eşme escort sivaslı escort van escort erçiş escort ipekyolu escort tuşba escort yalova escort altınova escort çiftlikköy escort çınarcık escort yozgat escort akdağmadeni escort sorgun escort yerköy escort zonguldak escort çaycuma escort devrek escort ereğli escort

Tento web site bol vytvorený prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku.