Logo
Slovenská speleologická spoločnosť
| Úvodná stránka | Z histórie | O drieni | Speleolinky | Download | Zaujímavosti | Členovia |
.: Z činnosti klubu :.
Fotogalérie
Významné objavy
Výskum a prieskum
Fauna a flóra
Bezpečnosť
Ochrana jaskýň
Zahraničné cesty
Výročné správy
Bibliografia
.: Vyhľadaj na webe :.


vodlitniKoupání v Jižních ČecháchUbytování rodin s dětmiChata v České KanaděKunžak v České KanaděGambitPronájem rekreačních objektůVlčí doupěRybářstvíStrmilovský šachový klubChata na SamotěRekreace v soukromíChata u Komorníka
.: RSS :.
Odber noviniek cez RSS
.: Info :.
© Admin
2000-2013


Krasové jaskyne v Andrejovej skale v Črmeľskej doline pri Košiciach
Gabriel Lešinský - Tibor Máté - František Horčík

Vydané dňa 21. 02. 2006 (Počet prečítaní: 2919)

Napriek tomu, že sa v SK Drienka koncentrujeme predovšetkým na Slovenský kras, niektoré akcie smerujú aj do iných geomorfologických celkov. Ich charakter je vyhľadávací, identifikačný a dokumentačný. Motivačným faktorom je z 99% totálne prázdna peňaženka. Akcie tohto druhu sú preto obmedzené max. 20 kilometrami chôdze a nikdy nekončia pri kole a tatrankách v krčme ako je v klube dobrým zvykom...
Úvod

Prieskumná a dokumentačná činnosť bola zameraná na jaskyne v Andrejovej skale (descr. Erdös 1979, p. 12-13). Vykonali sme tu spolu 2 akcie, pričom prvá (10. 10. 1998, G. Lešinský & F. Horčík) mala za cieľ okrem dokumentácie historického podzemia v Črmeľskom údolí (in prep.) vyhľadať Andrejovu skalu, jaskyne v nej a vykonať povrchový prieskum blízkeho okolia. Zároveň sme zamerali Adrejovu jaskyňu I.. Náplňou 2. akcie (8. 11. 1998, G. Lešinský & T. Máté) bolo zameranie Andrejovej jaskyne II. a lokalizácia oboch krasových javov do ZM 10. Meračské body sme stabilizovali pokiaľ to bolo možné. Nadmorské výšky sme približne určili kombináciou merania šikmých dĺžok pásmom, so stanovením azimutu kompasom a využitím ZM 10. Súradnice sme odvodili z lokálnej siete príslušnej ZM 10 (0 v SV rohu, os x tvorí V okraj a os y S okraj sekčného listu). Z okolia sme odobrali vzorky charakteristických hornín. Existujúce identifikačné indexy, IČO a názvy jaskýň sme rešpektovali, resp. doplnili (sensu Erdös, 1979). Katastre uvádzame podľa administratívneho členenia z roku 1996.
Srdečne ďakujeme Janovi Tencerovi, ktorý sa počas 1. akcie neskoro večer neuveriteľnou náhodou vyskytol v týchto končinách a ušetril naše ubolené nohy od útrap tým, že sa zahral na taxikára. Ďurimu Sýkorovi ďakujeme za to, že nápis z pamätnej tabule preložil do zrozumiteľnej reči.

Poznámky ku geomorfológii, geológii a genetike jaskýň

Andrejova skala (descr. Erdös 1979, p. 12, 13) je morfologicky výrazným, speleologicky i turisticky takmer neznámym, cca 15 m vysokým a cca 100 m dlhým skalným útesom karbonatických hornín. Nachádza sa v bočnom údolí (Hliny) záveru Črmeľskej doliny v rámci podcelku Čiernej hory - Pokryvy. Útes vystupuje cca 150 m východne od kóty 420 m n. m., v severne exponovanom svahu juhozápadného výbežku (558 m n. m.) Čečatovej (773,3 m n. m.). Povrch vyvýšeniny je okrem Andrejovej skaly morfologicky nevýrazný a spestrujú ho sporadické miliere i opustený vápencový lom. Okolie je hydrologicky "citlivé" - patrí do I. hygienického ochranného pásma so zákazom vstupu. Geologicky oblasť náleží k mezozoickému komplexu tvoreného triasovými (ramsauské dolomity, kremence, bridlice) a jurskými (metamorfované slienité a radioláriové vápence) súvrstviami (auct. Polák (ed.) 1997, p. 66-70, 74). Tie sa prejavujú ako zväčša tektonicky silne postihnuté, rozsegmentované pruhy. Jaskyne v Andrejovej skale vznikli v páse svetlých lavicovitých, metamorfovaných radioláriových vápencov (hrúbka súvrstvia: cca 25-30 m), ktoré sa vekovo zaraďujú do dogeru (auct. Polák (ed.) 1997, p. 74). Obe vznikli korozívnou činnosťou presakujúcich atmosferických vôd pozdĺž puklín a náležia teda ku koróznym krasovým jaskynným priestorom (sensu Bella 1994, p. 9). Oddrobovanie nasvedčuje aj o kryogénnej modelácii, avšak uplatňujúcej sa len v menšej miere. Morfogeneticky patria k nižšej kategórii horizontálne priestory, lomený typ (sensu Bella 1995, p. 9). Kryogénne sú modelované len vonkajšie partie kavern.

Popisy jaskýň

Andrejova jaskyňa I. (syn. Andor szikla - barlang; I.I./IČO: KY-6)
Kataster: Košice I.
Nadmorská výška: 481 m n. m.
Súradnice (mm) x: 275,0; y: 136,5;
Zemepisné súradnice: 048° 48´ 06´´ N; 021° 09´ 53´´ E.

Jaskyňa sa nachádza 105 m v azimute 167° od senníka na okraji šikmej lúky. Senník sa leží cca 150 m SV od kóty 420 (ZM 10).
Vchod do jaskyne tvorí vstupný portál (v: 2,3 m x š: 1,5 m), ktorý sa vzápätí zužuje a klesá do úzkeho okna (0,25 x 0,5 m). Za oknom sa chodba viackrát láme, pričom sa profil relatívne zužuje a svetlosť chodby klesá. Strop je všeobecne nízko položený a spestrujú ho len malé, nevýrazné komíny. Pre vstupnú časť je charakteristická dominantná porucha 153°/333°, ktorá ju zároveň predisponovala. Na nej založené komíny sú pekne modelované koróziou. Relatívne najsevernejšie exponovaný komín (4,2 m) sa neprielezne otvára i na povrch Andrejovej skaly. Výzdoba v jaskyni sa obmedzuje len na drobné pizolitické formy a veľmi slabo vyvinuté náteky. Dno, resp. povrch vstupnej i vnútornej fácie pokrýva organický materiál (hrabanka) a hlina. Napriek zimnému obdobiu sme v jaskyni nepozorovali hibernujúce netopiere. Dĺžka jaskyne je 8,8 m.

Andrejova jaskyňa II. (bez syn; I.I./IČO: KY- ? /zatiaľ nepriradené/)
Kataster: Košice I.
Nadmorská výška: 485 m n. m.
Súradnice (mm) x: 268,5; y: 136,0 ;
Zemepisné súradnice: dtto; rozdiel +1/2´´ pre N aj E

Lokalita sa nachádza v azimute 100° a vzdialenosti cca 30 m od predchádzajúcej jaskyne. Malý vstupný otvor v skalnej stene má rozmery 0,5 x 0,7 m a vedie do malého priestoru, ktorého strop tvorí úzky, 3 m vysoký komín. Priestor sa smerom na východ rozširuje, avšak pri m. b. 3 pokračuje už len nízkou plazivkou. Tá sa napájana priečnu chodbičku, ktorá vyúsťuje na povrch 4 m na východ od vchodu.
Jaskyňa je vytvorená na hlavnej pukline smeru SZ/JV. Dno jaskyne pokrývajú hlinité sedimenty, ojedinele suť. Sintrová výzdoba sa nevyskytuje. Jaskyňu využíva ako úkryt pravdepodobne líška. Celková dĺžka polygónového ťahu je 4,54 m.

Poznámka: cca 10 m v smere 303° od lokality č. II. sa vo výške cca 3,5 m nad zemou v stene nachádza pamätná doska (1 x 0,5 m; náčrt v pláne jaskyne č. I.) s ornamentom zalomenej pušky, ratolesťou a nápisom "1924-1929/ forbászi Dr. Aranyossy Andor/ szerettet elnökének emlékére/ a kassai vadásztársulat: (+ 24 mien)/ Nehéz idökben hagytad itt/ a téged visszasiró társaid" ako i malá tabuľka s nápisom "Andrejova skala/ Andor szikla". Preklad nápisu: Na pamiatku milovanému predsedovi košického poľovníckeho združenia Dr. Aranyossy Andorovi/ V ťažkých časoch zanechal si tu svojich smútiacich druhov.

Záver

V širšom okolí Čečatovej sme zaregistrovali na povrch zaujímavo sa prejavujúce polohy vápencov aj dolomitov a predpokladáme, že za priaznivých úložných a morfologických pomerov sa tu môžu vyskytovať aj iné jaskynné dutiny. Samotná Andrejova skala je vskutku pôsobivým prírodným výtvorom a (napriek všeobecnému odporu k poľovníctvu v SK Drienka) aj historicky cennou zaujímavosťou, ktorá si zaslúži pietu strateného, nerušeného miesta.
Dodatok: 29. 11. 1998 tandem Lešinský-Máté našiel v masíve Holíc (806 m n. m.) menšiu jaskyňu. Holická jaskyňa sa nachádza v katastri obce Veľká Lodina, v bralnatých partiách východného hre beňa Holíc v n. v. cca 640 m n. m. v azimute 107° a vo vzdialenosti cca 400 m od vrcholu. Od pamätnej tabule (tragédia horolezca) "Kika 16. 10. 1997" leží cca 150 m severovýchodne. Súradnice (mm): x: 415, y: 335. Jaskyňa zodpovedá typu rozsadlinovo - rútivých jaskynných priestorov (sensu Bella 1994, p. 12). Domodelovaná kryogénne. Bez výzdoby, bez náznakov korózie. Dĺžka jaskyne je 3,5 m. Vytvorená je v ramsauských dolomitoch ladinského veku (auct. Polák /ed/ 1997, p. 67-68).

Literatúra a použité podklady

BELLA, P.: Genetické typy jaskynných priestorov Západných Karpát. Slovenský kras, 32, SMOPaJ, Lipt. Mikuláš, 1994
BELLA, P.: Princípy a teoreticko-metodologické aspekty klasifikácie morfologických typov jaskýň. Slovenský kras, 33, SMOPaJ, Liptovský Mikuláš, 1995
ERDÖS, M.: Súpis krasových javov v okolí Košíc, Kavečian a Kysaku (KY). Dokumentácia a registrácia povrchových a podzemných krasových javov v krasovom ostrove na severozápad od Košíc. MSK, Liptovský Mikuláš, 1979
POLÁK, M., JACKO, S. et al.: Regionálne geologické mapy Slovenska. Geologická mapa Braniska a Čiernej hory (1: 50 000). GS SR, Bratislava, 1996.
POLÁK, M. (ed.): Vysvetlivky ku geologickej mape Braniska a Čiernej hory 1: 50 000. GS SR, Bratislava, 1997
Dokumentačné formuláre SK Drienka, Košice, 1998
Košice-západ, M-34-115-C. GŠ ČSA, 1989
Slovenská republika - územné a správne usporiadanie (1: 400 000). ÚGKKSR, Bratislava, 1996
ZM 10 37-24-08. SÚGK, Bratislava, 1988
ZM 10 37-22-23. SÚGK, Bratislava, 1977

Celý článok | Autor: Gabriel Lešinský | Vytlačiť článok
.: Spomienka :.
Maroš
.: Naj jaskyne SR :.
Najhlbších 50
Najdlhších 50
.: Naj jaskyne sveta :.
NSS World
Deep Cave List

NSS World
Long Cave List
.: Software :.
Therion
Survex
.: Náhodný obrázok :.
Výzdoba v Hlavnej chodbe
Výzdoba v Hlavnej chodbe, foto: M. Horčík
zobrazení: 1749
.: Počítadlo :.
escort gerçek escort adana escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ankara escort antalya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balıkesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort bursa escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort denizli escort diyarbakır escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort eskişehir escort gaziantep escort giresun escort gümüşhane escort hakkari escort hatay escort ığdır escort ısparta escort istanbul escort izmir escort kahramanmaraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kayseri escort kilis escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort manisa escort mardin escort mersin escort muğla escort muş escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort sakarya escort samsun escort şanlıurfa escort siirt escort sinop escort sivas escort şırnak escort tekirdağ escort tokat escort trabzon escort tunceli escort uşak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort adıyaman escort afyon escort balıkesir escort samsun escort diyarbakır escort
Gold
gold escort hatun adana escort çukurova escort seyhan escort yüreğir escort adıyaman escort besni escort gölbaşı escort kahta escort afyon escort bolvadin escort dinar escort sandıklı escort aksaray escort eskil escort gülağaç escort ortaköy escort amasya escort merzifon escort suluova escort taşova escort ankara escort çankaya escort keçiören escort yenimahalle escort antalya escort alanya escort kepez escort muratpaşa escort ardahan escort çıldır escort göle escort hanak escort artvin escort arhavi escort borçka escort hopa escort aydın escort efeler escort nazilli escort söke escort balıkesir escort altıeylül escort edremit escort karesi escort bartın escort amasra escort kurucaşile escort ulus escort bayburt escort aydıntepe escort demirözü escort bilecik escort bozüyük escort osmaneli escort söğüt escort bursa escort gerede escort göynük escort mudurnu escort çanakkale escort biga escort çan escort gelibolu escort çankırı escort çerkeş escort ılgaz escort şabanözü escort çorum escort alaca escort osmancık escort sungurlu escort diyarbakır escort bağlar escort kayapınar escort yenişehir escort düzce escort akçakoca escort gölyaka escort kaynaşlı escort edirne escort ipsala escort keşan escort uzunköprü escort erzincan escort refahiye escort tercan escort üzümlü escort erzurum escort aziziye escort palandöken escort yakutiye escort eskişehir escort odunpazarı escort sivrihisar escort tepebaşı escort gaziantep escort nizip escort şahinbey escort şehitkamil escort giresun escort bulancak escort espiye escort tirebolu escort gümüşhane escort kelkit escort kürtün escort şiran escort hatay escort antakya escort defne escort iskenderun escort ısparta escort eğirdir escort şarkikaraağaç escort yalvaç escort istanbul escort bağcılar escort esenyurt escort küçükçekmece escort izmir escort bornava escort buca escort karabağlar escort kahramanmaraş escort dulkadiroğlu escort elbistan escort onikişubat escort karabük escort eskipazar escort safranbolu escort yenice escort karaman escort ayrancı escort ermenek escort sarıveliler escort kars escort kağızman escort sarıkamış escort selim escort kastamonu escort cide escort taşköprü escort tosya escort kayseri escort kocasinan escort melikgazi escort talas escort kilis escort elbeyli escort musabeyli escort polateli escort kırıkkale escort delice escort keskin escort yahşihan escort kırklareli escort babaeski escort lüleburgaz escort vize escort kırşehir escort çiçekdağı escort kaman escort mucur escort kocaeli escort darıca escort gebze escort izmit escort konya escort karatay escort meram escort selçuklu escort kütahya escort gediz escort simav escort tavşanlı escort malatya escort battalgazi escort doğanşehir escort yeşilyurt escort manisa escort akhisar escort turgutlu escort yunusemre escort mardin escort artuklu escort kızıltepe escort midyat escort muğla escort bodrum escort fethiye escort milas escort nevşehir escort avanos escort gülşehir escort ürgüp escort nevşehir masaj avanos masaj gülşehir masaj ürgüp masaj niğde escort bor escort çiftlik escort ulukışla escort ordu escort altınordu escort fatsa escort ünye escort osmaniye escort bahçe escort düziçi escort kadirli escort sakarya escort adapazarı escort akyazı escort serdivan escort samsun escort atakum escort bafra escort ilkadım escort sinop escort ayancık escort boyabat escort gerze escort sivaslı escort şarkışla escort suşehri escort yıldızeli escort tekirdağ escort çerkezköy escort çorlu escort süleymanpaşa escort tokat escort erbaa escort niksar escort turhal escort trabzon escort akçaabat escort araklı escort ortahisar escort uşak escort banaz escort eşme escort sivaslı escort van escort erçiş escort ipekyolu escort tuşba escort yalova escort altınova escort çiftlikköy escort çınarcık escort yozgat escort akdağmadeni escort sorgun escort yerköy escort zonguldak escort çaycuma escort devrek escort ereğli escort

Tento web site bol vytvorený prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku.