Logo
Slovenská speleologická spoločnosť
| Úvodná stránka | Z histórie | O drieni | Speleolinky | Download | Zaujímavosti | Členovia |
.: Z činnosti klubu :.
Fotogalérie
Významné objavy
Výskum a prieskum
Fauna a flóra
Bezpečnosť
Ochrana jaskýň
Zahraničné cesty
Výročné správy
Bibliografia
.: Vyhľadaj na webe :.


vodlitniKoupání v Jižních ČecháchUbytování rodin s dětmiChata v České KanaděKunžak v České KanaděGambitPronájem rekreačních objektůVlčí doupěRybářstvíStrmilovský šachový klubChata na SamotěRekreace v soukromíChata u Komorníka
.: RSS :.
Odber noviniek cez RSS
.: Info :.
© Admin
2000-2013


Dokumentácia krasových javov Plešiveckej planiny - 2. časť
Zoltán Jerg - Tibor Máté

Vydané dňa 21. 02. 2006 (Počet prečítaní: 3554)

Dokumentácia - to nie je len meranie a mapovanie. Zahŕňa v sebe široké spektrum činností - meranie, určenie presnej polohy lokality v teréne a jej zakreslenie do ZM 10, zmeranie nadmorskej výšky vchodu alebo ústia, vyhotovenie identifikačnej karty lokality, označenie číslom v teréne, fotodokumentácia, atď. Pre niektorých členov Spoločnosti je to pomerne nepopulárna činnosť.
Dokumentačnej činnosti na PP sme sa v poslednom období venovali naozaj poctivo. Skoro všetok náš voľný čas sme strávili na planine, skoro každý víkend, niekedy aj viac dní za sebou. Občas sa nám stalo, že domov sme chodili len prespať a doplniť zásoby. Keď nám to už liezlo na nervy, sem-tam sme "skočili" odreagovať sa aj na ostatné planiny Slovenského krasu (napr. Koniarska planina). V zimnom období sme si dovolili kratšie - dlhšie pauzy v činnosti (hlavne preto, lebo ten v zelených montérkach sakramentsky nenávidí zimu a sneh). Ešte šťastie, že zima je len raz do roka... Vo februári sme tiež väčšinou oddychovali. Niekto doma, niekto v nemocnici. Konečne však prišiel marec, a keď sme videli ako rýchlo sa topí sneh, hneď sme sa pustili do práce.
Dokumentácia krasových javov Plešiveckej planiny (PP-01 až PP-202) sa už blíži ku koncu. Dokončená by mala byť do konca júna 2000. Výsledkom niekoľko desaťročí trvajúcej prieskumno-dokumentačnej činnosti celej plejády domácich a českých jaskyniarov bude vydanie Atlasu jaskýň Plešiveckej planiny. Tento článok je pokračovaním nášho predchádzajúceho príspevku, kde sme začali uverejňovať doposiaľ nezdokumentované, staršie lokality.

Priepasť Zasypaná Salanka (PP-13)
Lokalitu vo svojej práci popisuje M. ERDŐS (1984). Úzky vchod priepasti (0,4 x 0,5 m) sa nachádza na dne skalnatého prepadliska (priemer cca 5 m), asi 180 m na VSV od priepasti Veľká Salanka (v strednej časti planiny) v miernom svahu plochej vyvýšeniny, ktorá je obkolesená závrtmi. Nadmorská výška: 647 m n. m.
Úzky vchod priepasti sa vytvoril na krížení dvoch na seba kolmých porúch smeru 30 - 210° a 120 - 300° a padá 2 m skokom na strmý suťový svah, ktorý sa zvažuje na juh. Prekonaním 3 m stupňa na konci úzkej chodby, vedúcej spod vstupnej priepasti na JV sa dá dostať do spodnej úrovne priepasti. Tú tvorí 3 m dlhá horizontálna chodba s výskytom sintrových nátekov a plastických sintov na stenách. Dno tvorí spevnená hlina, v západnom kúte suťovy kužeľ, komunikujúci s priestormi pod vstupnou priepasťou. Prípadné sondovacie práce pod m.b. 3 nemusia byť bezvýsledné, vzhľadom na zaujímavú tektonickú situáciu priepasti. Celková hĺbka je -5,4 m (dĺžka 13,12 m).

Malá jaskyňa nad Hučiacou (PP-53)
Asi 30 m povyše od známej jaskyne Zúgó (Hučiaca, PP-52) na západnom úpätí planiny (SV od Kunovej Teplice) sa nachádza vchod do úzkej, 6,2 m dlhej jaskyne, ktorá je pravdepodobne senilným výverom Hučiacej vyvieračky. Vchod (2,5 x 1,2 m) je situovaný do výraznej skalnej steny a je dobre viditeľný od jaskyne Zúgó. Nadmorská výška: 284 m n. m.
Na vchod sa napája aj previs dlhý 8 m a vysoký 4-5 m. Za vchodom pokračuje úzka chodba puklinovitého profilu s hlinito-kamenitou výplňou dna. Končí sa (zatiaľ) neprielezným zúžením. Erózne tvary neboli pozorované. Výzdoba sa nevyskytuje. Vstupné časti boli zväčšené mrazovým zvetrávaním. O jaskyni sa stručne zmieňuje M. ERDŐS (1984). Vo vzdialenosti asi 4 m od vchodu sa v päte brala nachádza ďalšia úzka kaverna. Z obidvoch jaskýň prúdi evidentný prievan, čo dokazuje prepojenie s priestormi jaskyne Zúgó.

Portálovitá priepasť (PP-61)
V prvom závrte na juh od horárne (teraz už poľovníckej chaty) Veľký vrch (Barkay, modrá turist. značka) sa nachádza impozantný vchod Portálovitej priepasti (v tom istom závrte sa nachádza aj vchod do 38 m hlbokej šachty Mínovej priepasti, PP-30). Nadmorská výška: 603 m n. m.
Západný svah závrtu, kde sa nachádza otvor priepasti je rozbrázdený mohutnou tektonickou poruchou smeru 335 - 155° (v podobe škrapmi ohraničeného žľabu), pozdĺž ktorej sa vyvinuli priestory priepasti. Roklinovitý vstup klesá po strmom hlinenom svahu do jaskynnej chodby so suťovitým dnom. Puklinovitá chodba vysoká 10 m je v polovici výšky predelená mohutným skalným blokom. Nižšie chodba padá cez dva väčšie balvany na dno priepasti v hĺbke -20,5 m (dĺžka polyg. ťahu je 31,35 m), tvorené suťou. Steny sú pokryté zvetralými sintrovými nátekmi. Ide o perspektívnu lokalitu, kde sa po rozsiahlejšich sondážnych prácach dajú očakávať nové priestory. Popísaná M. ERDŐSOM (1984).

Ochranárska jaskyňa (PP-62)
Jaskyňa opísaná tiež M. ERDŐSOM (1984) s nesprávne udávanou dĺžkou 6 m. Nachádza sa asi 140 ZSZ od Portálovitej priepasti (PP-61) v severnom svahu väčšieho závrtu. Oválny vchod leží v škrapoch neďaleko (ochranárskeho) chodníka smerujúceho k horárni Veľký vrch. Nadmorská výška: 617 m n. m.
Jaskyňa predstavuje nízku tunelovitú chodbu pokrytú zväčša humusom a dvoma kameňmi. Výzdoba sa vyskytuje len sporadicky (náteky, menšie stalaktity). Dĺžka jaskynnej chodby je 3,3 m.

Hlivákova priepasť (PP-151)
Priepasť bola preskúmaná členmi SK Badizer na základe informácií p. Hliváka, poľovníka zo Štítnika (J. Grego in verb., 1998). Na jeseň 1998 priepasť opäť lokalizovali a preskúmali jaskyniari z SK Badizer a Speleo - Rožňava (K. Cselényi, J. Grego, J. Stankovič, A. Jerg a Z. Jerg). Na tejto akcii bola objavená a preskúmaná dovtedy neznáma tzv. Horná chodba. Lokalitu sme komplet zdokumentovali o rok neskôr (Speleo - Rožňava a SK Drienka).
Priepasť leží v spodnej štvrtine západného svahu planiny pod Železnými vrátami, medzi Kunovou Teplicou a Štítnikom. Nachádza sa asi 1,4 km severne od jaskyne Zúgó (PP-52), v nadmorskej výške 415 m n. m.
Ústie 1,3 x 5 m vedie do pomerne priestrannej 15,5 m hlbokej puklinovitej šachty, vytvorenej na poruche SSZ - JJV (šírka: 1,5 - 2 m, dĺžka: 16 m). Na jej stenách sa nachádzajú staré, značne zvetralé sintrové náteky. Mierne klesajúce dno pokrýva hlina, suť a napadané drevo. Na SZ konci pukliny, 7 m nad dnom je okno 0,6 x 2 m, vedúce do 20 m dlhej meandrujúcej chodby. Chodba sa na konci zužuje a končí 6 m hlbokou neprieleznou (?) puklinou (zmerané olovnicou). Výzdoba je tvorená predovšetkým rôznofarebnými sintrovými nátekmi, drobnými stalaktitmi a pizolitmi. Dno je prevažne hlinité, silne zasedimentované. Celková dĺžka priepasťovitej jaskyne je 46 m. Veľká halda vegetáciou porastenej sutiny pred ústím, ako aj stopy v hornej chodbe svedčia o tom, že sa tu v minulosti realizovali výkopové práce.
L. B. Bartolomeides vo svojej monografii o Gemeri z rokov 1806 - 1808 sa okrem iného zmienil aj o existencii jaskyne s názvom "Trnava", ktorú lokalizoval v okolí Štítnika (LALKOVIČ 1997). V Základnej mape 1:10 000, l. č. 37 - 32 - 06 z roku 1990 je na úpätí planiny pod Hlivákovou priepasťou lesný porast (alebo pozemok, pasienky, lúka) s názvom Trnava (v katastri obce Štítnik). Na základe týchto údajov predpokladáme, že Hlivákova priepasť môže byť (čo ale nie je isté) Bartolomeidesom spomínaná jaskyňa "Trnava".

Prepadlisko pri Erike (PP-153)
Táto perspektívna lokalita leží pod Lipovým hrebeňom, asi 250 m západne od poľov. chaty Erika na lúke Ojtovány sár (Pozn.: Chata v minulom roku zhorela do tla, teraz tam stojí maringotka). Prepadlisko sa nachádza medzi závrtmi, asi 100 m na S od Poľovníckej jakyne (PP-23), v nadmorskej výške 546 m n. m.
Prepadlisko má tvar polovičného lievika s polomerom 5 m. Suťové dno strmo klesá pod 8 m širokú skalnú stienku, ktorá tvorí západné ohraničenie prepadliska. Spolu s 1 m vykopanou sondou je hlboké 4 m. Dno tvorí veľký balvanovitý zával. Perspektivitu lokality nám svojimi informáciami potvrdil aj J. Grego (in verb., 1998).

Prepadlisko nad Salankou (PP-154)
Najväčšie prepadlisko Plešiveckej planiny sa nachádza asi 1,4 km na JV od poľov. chaty Veľký vrch (Barkay), resp. 80 m východne od priepasti Veľká Salanka (PP-11), na temeni plytkého kopca, v nadmorskej výške 654 m n. m.
Ide o mohutné prepadlisko zhruba oválneho tvaru so šírkou 20 m a dĺžkou 60 m. Je orientované v smere S - J. Jeho ohraničenie tvoria strmé svahy a na viacerých miestach 3 - 4 m vysoké skalné steny. na dne rastú stromy. Na sev. okraji prepadliska je výrazný prepad lievikovitého tvaru s vonkajším priemerom 10 m, hlboký 5,5 m. Dno, tvoria veľké bloky. Ide o jediné perspektívne miesto tejto lokality, ktoré však vyžaduje veľmi náročné sondovanie.

Literatúra

ERDŐS, M., 1984: Zoznam preskúmaných jaskýň, priepastí a vyvieračiek Plešiveckej planiny v Slovenskom krase. Slovenský kras 22, pp. 187 - 212
JERG, Z., 1999: Identifikačné karty lokalít Plešiveckej planiny. Mnscr., Rožňava
MÁTÉ, T., JERG, Z., 1998 - 99: Technické denníky a denníky z akcií. Mnscr. Košice - Rožňava
LALKOVIČ, M., 1997: Krasové javy Slovenského krasu vo svetle súčasného poznania. Ochrana krasových javov a krasových území, Zborník referátov, Brzotín, pp. 12 - 21
Základná mapa SR 1:10 000, 1990: List č. 37 - 32 - 06. Slovenský úrad geodézie a kartografie, Bratislava, 4. obnovené vydanie

Celý článok | Autor: Tibor Máté | Vytlačiť článok
.: Spomienka :.
Maroš
.: Naj jaskyne SR :.
Najhlbších 50
Najdlhších 50
.: Naj jaskyne sveta :.
NSS World
Deep Cave List

NSS World
Long Cave List
.: Software :.
Therion
Survex
.: Náhodný obrázok :.
Okrajové polje Vraca
Okrajové polje Vraca, foto: J. Psotka
zobrazení: 1628
.: Počítadlo :.
escort gerçek escort adana escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ankara escort antalya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balıkesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort bursa escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort denizli escort diyarbakır escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort eskişehir escort gaziantep escort giresun escort gümüşhane escort hakkari escort hatay escort ığdır escort ısparta escort istanbul escort izmir escort kahramanmaraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kayseri escort kilis escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort manisa escort mardin escort mersin escort muğla escort muş escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort sakarya escort samsun escort şanlıurfa escort siirt escort sinop escort sivas escort şırnak escort tekirdağ escort tokat escort trabzon escort tunceli escort uşak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort adıyaman escort afyon escort balıkesir escort samsun escort diyarbakır escort
Gold
gold escort hatun adana escort çukurova escort seyhan escort yüreğir escort adıyaman escort besni escort gölbaşı escort kahta escort afyon escort bolvadin escort dinar escort sandıklı escort aksaray escort eskil escort gülağaç escort ortaköy escort amasya escort merzifon escort suluova escort taşova escort ankara escort çankaya escort keçiören escort yenimahalle escort antalya escort alanya escort kepez escort muratpaşa escort ardahan escort çıldır escort göle escort hanak escort artvin escort arhavi escort borçka escort hopa escort aydın escort efeler escort nazilli escort söke escort balıkesir escort altıeylül escort edremit escort karesi escort bartın escort amasra escort kurucaşile escort ulus escort bayburt escort aydıntepe escort demirözü escort bilecik escort bozüyük escort osmaneli escort söğüt escort bursa escort gerede escort göynük escort mudurnu escort çanakkale escort biga escort çan escort gelibolu escort çankırı escort çerkeş escort ılgaz escort şabanözü escort çorum escort alaca escort osmancık escort sungurlu escort diyarbakır escort bağlar escort kayapınar escort yenişehir escort düzce escort akçakoca escort gölyaka escort kaynaşlı escort edirne escort ipsala escort keşan escort uzunköprü escort erzincan escort refahiye escort tercan escort üzümlü escort erzurum escort aziziye escort palandöken escort yakutiye escort eskişehir escort odunpazarı escort sivrihisar escort tepebaşı escort gaziantep escort nizip escort şahinbey escort şehitkamil escort giresun escort bulancak escort espiye escort tirebolu escort gümüşhane escort kelkit escort kürtün escort şiran escort hatay escort antakya escort defne escort iskenderun escort ısparta escort eğirdir escort şarkikaraağaç escort yalvaç escort istanbul escort bağcılar escort esenyurt escort küçükçekmece escort izmir escort bornava escort buca escort karabağlar escort kahramanmaraş escort dulkadiroğlu escort elbistan escort onikişubat escort karabük escort eskipazar escort safranbolu escort yenice escort karaman escort ayrancı escort ermenek escort sarıveliler escort kars escort kağızman escort sarıkamış escort selim escort kastamonu escort cide escort taşköprü escort tosya escort kayseri escort kocasinan escort melikgazi escort talas escort kilis escort elbeyli escort musabeyli escort polateli escort kırıkkale escort delice escort keskin escort yahşihan escort kırklareli escort babaeski escort lüleburgaz escort vize escort kırşehir escort çiçekdağı escort kaman escort mucur escort kocaeli escort darıca escort gebze escort izmit escort konya escort karatay escort meram escort selçuklu escort kütahya escort gediz escort simav escort tavşanlı escort malatya escort battalgazi escort doğanşehir escort yeşilyurt escort manisa escort akhisar escort turgutlu escort yunusemre escort mardin escort artuklu escort kızıltepe escort midyat escort muğla escort bodrum escort fethiye escort milas escort nevşehir escort avanos escort gülşehir escort ürgüp escort nevşehir masaj avanos masaj gülşehir masaj ürgüp masaj niğde escort bor escort çiftlik escort ulukışla escort ordu escort altınordu escort fatsa escort ünye escort osmaniye escort bahçe escort düziçi escort kadirli escort sakarya escort adapazarı escort akyazı escort serdivan escort samsun escort atakum escort bafra escort ilkadım escort sinop escort ayancık escort boyabat escort gerze escort sivaslı escort şarkışla escort suşehri escort yıldızeli escort tekirdağ escort çerkezköy escort çorlu escort süleymanpaşa escort tokat escort erbaa escort niksar escort turhal escort trabzon escort akçaabat escort araklı escort ortahisar escort uşak escort banaz escort eşme escort sivaslı escort van escort erçiş escort ipekyolu escort tuşba escort yalova escort altınova escort çiftlikköy escort çınarcık escort yozgat escort akdağmadeni escort sorgun escort yerköy escort zonguldak escort çaycuma escort devrek escort ereğli escort

Tento web site bol vytvorený prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku.