Logo
Slovenská speleologická spoločnosť
| Úvodná stránka | Z histórie | O drieni | Speleolinky | Download | Zaujímavosti | Členovia |
.: Z činnosti klubu :.
Fotogalérie
Významné objavy
Výskum a prieskum
Fauna a flóra
Bezpečnosť
Ochrana jaskýň
Zahraničné cesty
Výročné správy
Bibliografia
.: Vyhľadaj na webe :.


vodlitniKoupání v Jižních ČecháchUbytování rodin s dětmiChata v České KanaděKunžak v České KanaděGambitPronájem rekreačních objektůVlčí doupěRybářstvíStrmilovský šachový klubChata na SamotěRekreace v soukromíChata u Komorníka
.: RSS :.
Odber noviniek cez RSS
.: Info :.
© Admin
2000-2013


Z prieskumu svahov Silickej planiny - 4. časť

Vydané dňa 21. 02. 2006 (Počet prečítaní: 3148)

Ako som uviedol v predchádzajúcej časti príspevku, publikovanej v Spravodaji 3/2001, prinášam v tomto čísle popis ďalších objavených a zdokumentovaných lokalít zo severného svahu Silickej planiny.
Lokality (osem jaskýň a jedna priepasť) sa nachádzajú v oblasti svahu medzi kótou Dievčenská skala (660 m n. m.) a bezmennou kótou 602 m n. m. V katastrálnom členení spadajú pod územia obcí Jovice a Krásnohorská Dlhá Lúka. Z hľadiska geológie sú všetky lokality, okrem Osamelej pukliny, vytvorené vo wettersteinských vápencoch. V polohe dolomitov, rauvakov, brekcií a pestrých vápencov juhovýchodne od kóty 628 m n. m. je vytvorená Jaskyňa Osamelá puklina (pravdepodobne sa jedná o kompaktné tmavosivé dolomity).

Popisy lokalít

1. Jaskyňa Osamelá puklina - k. ú. Krásnohorská Dlhá Lúka, 580 m n. m.
Nachádza sa v skalnej vyvýšenine, 100 m východne od vyústenia cesty (turistická žltá značka) z obce Krásnohorská Dlhá Lúka. Predstavuje jednoduchý puklinovitý priestor dlhý 2,7 m, s maximálnou výškou 2 m. Vchod je pomerne úzky, jeho rozmery sú 1,0 m (v) x 0,3 m (š). Dno pokrýva hlina a sutina. Neobsahuje sintrovú výzdobu.

2. Jaskyňa Trojuholník - k. ú. Krásnohorská Dlhá Lúka, 570 m n. m.
Nachádza sa cca 40 výškových metrov pod hranou planiny v monotónnom svahu planiny. Prístup je možný od sedielka na kraji planiny, severozápadne od kóty 628 m n. m. Vchod jaskyne má tvar pravidelného trojuholníka s rozmermi 1,0 m (v) x 0,9 m (š). Priestor koróznej dutiny sa dohora vykliňuje pri maximálnej výške 3 m a postupne zužuje. Pri strope sú zaklinené menšie balvany. Jaskyňa je bez výzdoby. Dno pokrýva sutina a hlina. Jej dĺžka je 3,2 m.

3. Kyslá diera - k. ú. Krásnohorská Dlhá Lúka, 600 m n. m.
Ďalšia ťažko lokalizovateľná lokalita. Od jaskyne Trojuholník sa nachádza cca 200 m východne a o 30 m vyššie, pod asi 6 m vysokou stenou. Priestranný vchod 1,3 m (v) x 1,7 m (š) vedie do jednoduchej dutiny s výškou 2 m, ktorej vznik podmienil zosunutý skalný blok. Na rozširovaní dutiny sa podieľalo hlavne mrazové zvetrávanie. Je bez výzdoby. Dno pokrýva oddrobená sutina. Dĺžka jaskyne je 4 m. Jaskyňu sme pomenovali podľa hojného porastu Kysličky obyčajnej (Oxalis acetosella).

4. Sovia priepasť - k. ú. Krásnohorská Dlhá Lúka, 625 m n. m.
Najzaujímavejšia lokalita tejto oblasti. Nachádza sa tesne pod hranou planiny, pod skalným výbežkom lemovaným z oboch strán mohutnými žľabmi, cca 350 m východne od prieseku. Priepasť bola objavená vďaka perforáciám v skalnej stene, ktoré po pukline vytvorila korózia. Týmito sme "nakukli" do neznámeho priestoru. Po vylezení nad stenu sme v kríkoch našli prielezné ústie s rozmermi 0,5 x 1,0 m. Priepasť predstavuje jednoduchú senilnú koróznu dutinu. Dno pokrýva sutina, hlina a bloky horniny so zvetranou výzdobou, miestami prisintrované k stenám. Výzdobu tvoria stalaktity (hneď pod ústím), pizolity a steny pokrývajú sintrové náteky. Všetka výzdoba je neživá. Pri dne sú obnažené silné vrstvy rekryštalizovaného sintra. Predisponujúca puklina má smer 205°-25°. Hĺbka priepasti je 8,4 m. Celková dĺžka polygónového ťahu je 13,92 m. Pri návšteve priepasti dňa 24. 11. 2001 (prieskum a zameranie) sme z výklenku nad ústím vyplašili Sovu obyčajnú (Strix aluco).

5. Voňavá diera - k. ú. Krásnohorská Dlhá Lúka, 580 m n. m.
Jaskyňa sa nachádza v spodných partiách svahu, ktoré sú zjari hojne zarastené voňavou Mesačnicou trvácou (Lunaria rediviva). Vchod s rozmermi 0,6 m (v) x 1,4 m (š) vedie do jaskyne s nízkym, klenutým profilom, esovitého pôdorysu. V strednej časti prechádza do komína, ktorý cez sutinu komunikuje s povrchom (denné svetlo). Dno pokrýva hlina a sutina. Ojedinele sa vyskytujú pizolity. Jaskyňa je korózneho pôvodu. Jej dĺžka je 3,5 m.

6. Jaskyňa Fajka - k. ú. Krásnohorská Dlhá Lúka, 640 m n. m.
Nachádza sa 50 m západne od vyhliadky na kóte 660 m n. m., 10 m pod hranou planiny, pod nevysokou skalnou stenou. Vchod jaskyne má rozmery 0,3 m (v) x 1,1 m (š). Dutina sa vetví na úzku chodbičku a mierne klesajúci nízky priestor s pôdorysom 2 x 2 m. Z hľadiska genézy predstavuje korózno - kryogénny typ jaskyne. Výzdoba sa obmedzuje na sintrové náteky. Dno pokrýva suché lístie a hlina. Jej celková dĺžka je 5 m.

7. Jaskyňa Piecka - k. ú. Krásnohorská Dlhá Lúka, 630 m n. m.
Nachádza sa 100 m východne od prieseku elektrického vedenia, 25 výškových metrov pod hranou planiny. Predstavuje jaskyňu vertikálneho charakteru s dvoma otvormi, ktorá vznikla gravitačným odsadnutím bloku horniny. Následne bola rozširovaná koróziou a najmä rútením, vplyvom mrazového zvetrávania. Spodný uklonený otvor má rozmery 1,9 m (v) x 1,3 m (š) pri dne. Horný, charakteru ústia, má rozmery 1,2 x 1,5 m. Dno tvorí hlina a úlomky horniny. Na stenách sa vyskytujú pizolity. Vertikálne rozpätie dutiny je 6,5 m, celková zameraná dĺžka 8 m.

8. Granátová jaskyňa - k. ú. Jovice, 610 m n. m.
Nachádza sa priamo pod 50 metrov vysokou skalnou stenou s vyhliadkou, asi 80 m východne od prieseku. Za otvorom s rozmermi 1,5 m (v) x 0,7 m (š) jaskyňa pokračuje malou sienkou (2,0 x 1,2 x 2,5 m). Z nej vybiehajú dve vetvy. Spodná, s profilom 0,5 x 0,3 m, končí po dvoch metroch znížením v sutine. Horná vetva má pekný meandrujúci charakter s profilom cca 0,7 x 0,4-0,6 m, z väčšej časti bez sedimentu. Končí po 4 metroch zúžením s náznakom komína. Jaskyňa je korózneho pôvodu, na rozšírení v strednej časti sa podieľalo rútenie. Z výzdoby sa v jaskyni vyskytujú pizolity, náteky a za meračským bodom č. 4 sintrové hrádzky. Dno pokrýva sutina a hlina. Celková dĺžka jaskyne je 9 m. Okolie lemujú odpadky, čoby pozostatok návštev na vyhliadke. Pod skalnou stenou boli nájdené pozostatky II. svetovej vojny - 2 mínometné granáty a 1 nábojnica.

9. Prieseková jaskyňa - k. ú. Jovice, 570 m n. m.
Nachádza sa 5 m západne od prieseku, poniže 3. stĺpa elektrického vedenia (zhora). Malý otvor zanesený splavenou hlinou a prerastený koreňmi sme museli rozšíriť. Autenticitu objavu však vyvrátila rozbitá litrovka z číreho skla, na dne ktorej bol letopočet 1956. Pravdepodobne pozostatok stavby elektrického vedenia. Jaskyňa je z väčšej časti vytvorená v spevnených suťových konkréciách (stena smerom zo svahu a strop). Na jej vzniku sa pravdepodobne najviac podieľala korózia a oddrobovanie stmelenej sutiny. Sieňovitá dutina s pôdorysom 3,0 x 2,0 m má maximálnu výšku 1,5 m. Dĺžka jaskyne je 5 m. Dno pokrýva hlina a sutina.

Záver

Všetky horeuvedené lokality (okrem Sovej priepasti) i lokality popísané v príspevku v Spravodaji 3/2001 (okrem Štefanovej jaskyne) predstavujú viacuzavreté neveľké dutiny (Bella, 1995), bez možnosti ďalšieho pokračovania.
V pukline na konci Štefanovej jaskyne by bolo možné pokračovať v sondovaní, čo by snáď vnieslo aj viac svetla do spornej genézy tejto jaskyne. Sovia priepasť je ďalšou z mála svahových priepastí, ktoré aspoň čiastočne objasňujú svahové procesy. Zaujímavá je hlavne pozícia jej priestorov k priebehu povrchu svahu. Zánik priepasti je možný v relatívne krátkom čase. Perspektíva pokračovania je vzhľadom na senilitu nejasná, lokalita si vyžaduje náročnejšie sondovanie.

Literatúra

BELLA, P.: Genetické typy jaskynných priestorov Západných Karpát. Slovenský kras, XXXII, ROSA-SMOPaJ, Liptovský Mikuláš, 1994
BELLA, P.: Princípy a teoreticko-metodologické aspekty klasifikácie morfologických typov jaskýň. Slovenský kras, XXXIII, Knižné centrum, Žilina, 1995
ERDÖS, M.: Jaskyne, priepasti a vyvieračky severnej časti Silickej planiny. Slovenský kras, XXXIII, Knižné centrum, Žilina, 1995
JÁKAL, J.: Kras Silickej planiny, Vydavateľstvo Osveta, Martin, 1975
MELLO, J. et al.: Geologická mapa Slovenského krasu 1:50 000. Geologická služba SR, Bratislava, 1996

Celý článok | Autor: Martin Horčík | Vytlačiť článok
.: Spomienka :.
Maroš
.: Naj jaskyne SR :.
Najhlbších 50
Najdlhších 50
.: Naj jaskyne sveta :.
NSS World
Deep Cave List

NSS World
Long Cave List
.: Software :.
Therion
Survex
.: Náhodný obrázok :.
Okrajové polje Vraca
Okrajové polje Vraca, foto: J. Psotka
zobrazení: 1628
.: Počítadlo :.
escort gerçek escort adana escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ankara escort antalya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balıkesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort bursa escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort denizli escort diyarbakır escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort eskişehir escort gaziantep escort giresun escort gümüşhane escort hakkari escort hatay escort ığdır escort ısparta escort istanbul escort izmir escort kahramanmaraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kayseri escort kilis escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort manisa escort mardin escort mersin escort muğla escort muş escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort sakarya escort samsun escort şanlıurfa escort siirt escort sinop escort sivas escort şırnak escort tekirdağ escort tokat escort trabzon escort tunceli escort uşak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort adıyaman escort afyon escort balıkesir escort samsun escort diyarbakır escort
Gold
gold escort hatun adana escort çukurova escort seyhan escort yüreğir escort adıyaman escort besni escort gölbaşı escort kahta escort afyon escort bolvadin escort dinar escort sandıklı escort aksaray escort eskil escort gülağaç escort ortaköy escort amasya escort merzifon escort suluova escort taşova escort ankara escort çankaya escort keçiören escort yenimahalle escort antalya escort alanya escort kepez escort muratpaşa escort ardahan escort çıldır escort göle escort hanak escort artvin escort arhavi escort borçka escort hopa escort aydın escort efeler escort nazilli escort söke escort balıkesir escort altıeylül escort edremit escort karesi escort bartın escort amasra escort kurucaşile escort ulus escort bayburt escort aydıntepe escort demirözü escort bilecik escort bozüyük escort osmaneli escort söğüt escort bursa escort gerede escort göynük escort mudurnu escort çanakkale escort biga escort çan escort gelibolu escort çankırı escort çerkeş escort ılgaz escort şabanözü escort çorum escort alaca escort osmancık escort sungurlu escort diyarbakır escort bağlar escort kayapınar escort yenişehir escort düzce escort akçakoca escort gölyaka escort kaynaşlı escort edirne escort ipsala escort keşan escort uzunköprü escort erzincan escort refahiye escort tercan escort üzümlü escort erzurum escort aziziye escort palandöken escort yakutiye escort eskişehir escort odunpazarı escort sivrihisar escort tepebaşı escort gaziantep escort nizip escort şahinbey escort şehitkamil escort giresun escort bulancak escort espiye escort tirebolu escort gümüşhane escort kelkit escort kürtün escort şiran escort hatay escort antakya escort defne escort iskenderun escort ısparta escort eğirdir escort şarkikaraağaç escort yalvaç escort istanbul escort bağcılar escort esenyurt escort küçükçekmece escort izmir escort bornava escort buca escort karabağlar escort kahramanmaraş escort dulkadiroğlu escort elbistan escort onikişubat escort karabük escort eskipazar escort safranbolu escort yenice escort karaman escort ayrancı escort ermenek escort sarıveliler escort kars escort kağızman escort sarıkamış escort selim escort kastamonu escort cide escort taşköprü escort tosya escort kayseri escort kocasinan escort melikgazi escort talas escort kilis escort elbeyli escort musabeyli escort polateli escort kırıkkale escort delice escort keskin escort yahşihan escort kırklareli escort babaeski escort lüleburgaz escort vize escort kırşehir escort çiçekdağı escort kaman escort mucur escort kocaeli escort darıca escort gebze escort izmit escort konya escort karatay escort meram escort selçuklu escort kütahya escort gediz escort simav escort tavşanlı escort malatya escort battalgazi escort doğanşehir escort yeşilyurt escort manisa escort akhisar escort turgutlu escort yunusemre escort mardin escort artuklu escort kızıltepe escort midyat escort muğla escort bodrum escort fethiye escort milas escort nevşehir escort avanos escort gülşehir escort ürgüp escort nevşehir masaj avanos masaj gülşehir masaj ürgüp masaj niğde escort bor escort çiftlik escort ulukışla escort ordu escort altınordu escort fatsa escort ünye escort osmaniye escort bahçe escort düziçi escort kadirli escort sakarya escort adapazarı escort akyazı escort serdivan escort samsun escort atakum escort bafra escort ilkadım escort sinop escort ayancık escort boyabat escort gerze escort sivaslı escort şarkışla escort suşehri escort yıldızeli escort tekirdağ escort çerkezköy escort çorlu escort süleymanpaşa escort tokat escort erbaa escort niksar escort turhal escort trabzon escort akçaabat escort araklı escort ortahisar escort uşak escort banaz escort eşme escort sivaslı escort van escort erçiş escort ipekyolu escort tuşba escort yalova escort altınova escort çiftlikköy escort çınarcık escort yozgat escort akdağmadeni escort sorgun escort yerköy escort zonguldak escort çaycuma escort devrek escort ereğli escort

Tento web site bol vytvorený prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku.