Logo
Slovenská speleologická spoločnosť
| Úvodná stránka | Z histórie | O drieni | Speleolinky | Download | Zaujímavosti | Členovia |
.: Z činnosti klubu :.
Fotogalérie
Významné objavy
Výskum a prieskum
Fauna a flóra
Bezpečnosť
Ochrana jaskýň
Zahraničné cesty
Výročné správy
Bibliografia
.: Vyhľadaj na webe :.


vodlitniKoupání v Jižních ČecháchUbytování rodin s dětmiChata v České KanaděKunžak v České KanaděGambitPronájem rekreačních objektůVlčí doupěRybářstvíStrmilovský šachový klubChata na SamotěRekreace v soukromíChata u Komorníka
.: RSS :.
Odber noviniek cez RSS
.: Info :.
© Admin
2000-2013


Speleologický prieskum Humenských vrchov (1. časť)

Vydané dňa 05. 03. 2006 (Počet prečítaní: 3820)

Územie Humenských vrchov, ktoré sa rozprestierajú od východu na západ od Brekova po Porúbku a od juhu na sever od (povyše) Michaloviec po Humenné, nepatrí k oblastiam, kde by prekvital základný jaskyniarsky prieskum. Dodnes nie je tento geomorfologický celok ako komplex preskúmaný a dokonca nejestvoval ani len základný súpis speleologicky dôležitých lokalít s najzákladnejšími údajmi.
Humenské vrchy sú stále výzvou vo všetkých súčastiach praktického jaskyniarstva - rekognoskačnej, prolongačnej, objaviteľskej, prieskumnej, dokumentačnej, ale aj syntetizujúcej a publikačnej. Našou úprimne milou povinnosťou na pracovisku SMOPaJ v Košiciach bolo zoznámiť sa s týmto územím a inventarizačne ho spracovať.
V nadväznosti na rok 1910 (G. STRÖMPL, 1910a, b) nebol s výnimkou rokov 1974-1975 (M. ERDŐS), resp. 1976 a 1978 (Z. HOCHMUTH) doteraz spracovaný materiál, ktorý by zaznamenal a evalvoval mnohé zmeny v základnej dokumentácii speleologických objektov Vihorlatských vrchov, predovšetkým čo sa týka nových objavov, identifikácie sporných lokalít a spresnenia lokalizácií. Donedávna neexistoval dokonca ani len základný súpis všetkých známych lokalít tohto geomorfologického celku s identifikačnými údajmi. Z takéhoto súpisu sa už dá aspoň v náznakoch posúdiť charakter i perspektivita celku z jaskyniarskeho hľadiska, čo logicky môže usmerniť prípadný hlbší partikulárny záujem. Je však potrebné vyzdvihnúť veľmi hodnotné práce Z. HOCHMUTHA (1976, 1978), ktorý sa snažil komplexne zachytiť speleologickú problematiku Humenských vrchov a časti bradlového pásma. K týmto snahám treba zaradiť i pokus nedávno zosnulého mladého jaskyniara M. KUZMU (1988), ktorý sa adekvátne svojmu veku a vzdelaniu pokúsil o syntézu dovtedajších poznatkov o jaskyniach Humenských vrchov. Prieskumníci viacerých generácií vykonali v Humenských vrchoch množstvo obdivuhodnej rekognoskačnej, objaviteľskej, ale i dokumentačnej práce, ktorá si zasluhuje uznanie. Jej evalvácia a syntéza výsledkov, ktoré priniesla, je konkrétnou výzvou do budúcnosti.

PREHĽAD ZÁKLADNEJ SPELEOLOGICKEJ LITERATÚRY

Prvý prehľad jaskýň z Humenských vrchov publikoval G. STRÖMPL (1910a, b), pričom mnohé z nich sa nedostali do neskorších súpisov, keďže Strömplov článok nebol veľmi známy. Až po takmer 70 rokoch sa v roku 1979 objavuje Zoznam jaskýň a priepastí na Slovensku, ktorý vychádzal z Prehľadu preskúmaných jaskýň na Slovensku (A. DROPPA, 1973). Pravdepodobne vzhľadom na prehnané kritériá sa v ňom však spomína len minimum lokalít. V polovici 70. rokov minulého storočia vypracoval M. ERDŐS nepublikovaný súpis niektorých jaskýň Humenských vrchov (1974, 1975). Kvalitné informácie, hoci taktiež na počet obmedzené, zverejnil Z. HOCHMUTH (1976, 1978). V roku 1988 sa o súpis (nie všetkých) dovtedy známych lokalít pokúsil vtedy študent 3. roč. gymnázia M. KUZMA. Doteraz posledný, na jaskyne selektívne obmedzený súpis speleologických objektov vyšiel v rámci Zoznamu jaskýň na Slovensku (P. BELLA et P. HOLÚBEK /eds./, 1999), kde je uvedených 11 lokalít. O súpis všetkých známych lokalít (vrátane tých od G. Strömpla) sa pokúša prvýkrát autor tohto príspevku. Je to v súčasnosti relatívne vyčerpávajúci súpis lokalít s najzákladnejšími údajmi; chýbajú v ňom však údaje o lokalitách známych M. Kuzmovi, ktoré po jeho smrti nie sú dostupné ako i o objektoch, ktoré doteraz neboli identifikované a preskúmané.

STRUČNÁ GEOLOGICKO-GEOMORFOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA

Tento oddiel sme spracovali predovšetkým na základe našej ústnej konzultácie s Dr. S. Jackom jr., ktorý Humenské vrchy mapoval z hľadiska geológie (S. Jacko jr. in B. ŽEC et al., 1997) a samozrejme aj s využitím vyššie citovaného zdroja.
Oblasť Humenských vrchov prekonala polyfázový, pomerne komplikovaný vývoj, ktorý sa odrazil v geologickej stavbe, stupni tektonickej porušenosti a celkovom geomorfologickom obraze.
Charakter jaskýň v tomto krasovom území už len dodatočne potvrdzuje to, čo je možné vyčítať z príslušnej časti geologickej mapy:
  • lokálne primeraný potenciál, pokiaľ ide o možnosť vzniku jaskynných systémov
  • nízky stupeň skrasovatenia
  • plošne i objemovo limitovaný komplex vhodných karbonátov
  • málo priaznivá tektonika pre vznik väčších jaskýň
  • malá diverzita genetických typov jaskýň
  • malá vyvinutosť krasových foriem všeobecne
Humenské vrchy časť Krivoštianka, na ktorú sa viaže veľká väčšina krasových jaskynných foriem, je už len reliktom rozsiahleho karbonatického pásu fatrika (paleoalpínsky orogén), nasunutého v tejto oblasti pôvodne z juhu na sever a neskôr reverzne späť na juh, pričom jeho VJV pokračovanie je prekryté predovšetkým vulkanitmi. Najzápadnejšia časť Humenských vrchov je navyše amputovaná v dôsledku riečnej erózie Laborca, ktorý sa do vyzdvihujúceho sa pohoria zarezával v mladšom terciéri miocéne. Pohyby súvisiace s výzdvihom sú aktuálne aj v recente. Dôsledkom činnosti Laborca je Brekovská brána, resp. prielom Laborca. Dá sa predpokladať, že uvedené procesy do istej miery ovplyvnili speleogenézu v amputovanej časti Klokočinách, kde sa nachádzajú morfologicky najvýraznejšie krasové dutiny v celej oblasti.
Osobitý ráz majú Humenské vrchy v časti Sokol. Materská hornina - karbonatický konglomerát paleogénu - a jej slabá rigidita voči koróznemu, kryogénnemu a eolickému zvetrávaniu tu podmienili vznik veľmi zaujímavých, tzv. klastokrasových jaskýň.
Celá oblasť Humenských vrchov predstavuje hrasť, čo do istej miery determinuje i celkový geomorfologický obraz. Z hľadiska geomorfológie nemožno nepostrehnúť výraznú obsahovú jednoduchosť, pokiaľ ide o krasové formy a ich vyvinutosť, oproti typickým krasovým geomorfologickým celkom (napr. Slovenský kras). Reliéf má síce v dôsledku komplikovanej geológie a tektoniky osobitný ráz, avšak povrchové krasové formy sú málo výrazné. Výskyt kvalitných, predovšetkým gutensteinských vápencov, ktoré v komplexe s ďalšími karbonatickými horninami budujú hrasť Humenských vrchov tvorenú štyrmi imbrikovanými šupinami, vytvoril predpoklady pre vznik jaskýň, ktoré môžu aj v procese režimu korózneho vývoja nadobudnúť zaujímavé morfometrické i morfogenetické črty. Aj z týchto dôvodov uvádzame nižšie historický prehľad geologických výskumov. Na základe moderných (tu neuvádzaných) a dnes už ucelených predstáv o geologickej stavbe tohto podcelku Vihorlatských vrchov bude možné lokálne rozvinúť nadväzujúci speleologický prieskum, ktorý by sa tu mal znovu obnoviť.

Literatúra:

BELLA, P. et HOLÚBEK, P. /eds./ (1999): Zoznam jaskýň na Slovensku. Dokumenty. MŽP/SMOPaJ/SSS, Bratislava, ss. 193-194
DROPPA, A. (1973): Prehľad preskúmaných jaskýň na Slovensku. Slovenský kras, 11, MSK, Liptovský Mikuláš, s. 123
ERDŐS, M. (1974): Správa z návštevy krasového územia v okolí Brekovského hradu. Mnscr., MSK, Liptovský Mikuláš - pracovisko Košice, apríl 1974
ERDŐS, M. (1975): Predbežný speleologický prieskum v okolí Jasenovského hradu. Mnscr., MSK, Liptovský Mikuláš - pracovisko Košice, 1975
ERDŐS, M. (1988): [nepresná citácia] Správa z ...... Mnscr., MSK, Liptovský Mikuláš - pracovisko Košice, 1988
HOCHMUTH, Z. (1978): Jaskyne Humenských vrchov. Slovenský kras, 16, Martin, ss. 125-136
KUZMA, M. (1988): Krasové javy okolia Humenného. Práca zemepisnej olympiády, kategória D, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu; Humenné; ss. 32
KUZMA, M. (1999): Krasové javy v regióne Humenné. Humenský kamelot, 1. - 3. časť, Humenné
LEŠINSKÝ, G. (2001): Vihorlatské vrchy - jaskyniarskymi bohmi zabudnuté... Sinter, 9/2002, SMOPaJ Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, in prep.
LEŠINSKÝ, G. (2002): Inventarizačný speleologický výskum Vihorlatských vrchov. Záverečná správa za odbornú činnosť [úloha č. III/8/2000 a II/15/2001 podľa PHÚ]. Mnscr. SMOPaJ - pracovisko Košice, Košice, ss. 47 + 5 ss. (prílohy)
MAZÚR, E. et LUKNIŠ, M. (1986): Gemorfologické členenie Slovenska. SAV, Bratislava. (mapa)
STRÖMPL, G. (1909): A Zemplénmegyei szirthegyszég morfológiája, Földrajzi Közlemények, 39, Budapest
STRÖMPL, G. (1910): A Zemplénmegyei barlangok és sziklaodúk, Földtani Közlöny, 40, Budapest
STRÖMPL, G. (1910): Die Höhlen und Grotten des Com. Zemplén. Földtani Közlöny, 40, Budapest, ss. 54-55
ŽEC, B. et al. (1997a): Vysvetlivky ku geologickej mape Vihorlatských a Humenských vrchov 1: 50 000. GS SR, Bratislava (textová časť).
ŽEC, B. et al. (1997b): Geologická mapa Vihorlatských a Humenských vrchov 1:50 000. Regionálne geologické mapy Slovenska. GS SR, Bratislava (mapa).

Iné materiály:

ARCHÍV SMOPAJ LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ: dokumenty a archiválie týkajúce sa prieskumu, objavných a sprístupňovacích prác vo Veľkej Artajame.

Celý článok | Autor: Gabriel Lešinský | Vytlačiť článok
.: Spomienka :.
Maroš
.: Naj jaskyne SR :.
Najhlbších 50
Najdlhších 50
.: Naj jaskyne sveta :.
NSS World
Deep Cave List

NSS World
Long Cave List
.: Software :.
Therion
Survex
.: Náhodný obrázok :.
Šafran
Šafran, foto: T. Máté
zobrazení: 2156
.: Počítadlo :.
escort gerçek escort adana escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ankara escort antalya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balıkesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort bursa escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort denizli escort diyarbakır escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort eskişehir escort gaziantep escort giresun escort gümüşhane escort hakkari escort hatay escort ığdır escort ısparta escort istanbul escort izmir escort kahramanmaraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kayseri escort kilis escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort manisa escort mardin escort mersin escort muğla escort muş escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort sakarya escort samsun escort şanlıurfa escort siirt escort sinop escort sivas escort şırnak escort tekirdağ escort tokat escort trabzon escort tunceli escort uşak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort adıyaman escort afyon escort balıkesir escort samsun escort diyarbakır escort
Gold
gold escort hatun adana escort çukurova escort seyhan escort yüreğir escort adıyaman escort besni escort gölbaşı escort kahta escort afyon escort bolvadin escort dinar escort sandıklı escort aksaray escort eskil escort gülağaç escort ortaköy escort amasya escort merzifon escort suluova escort taşova escort ankara escort çankaya escort keçiören escort yenimahalle escort antalya escort alanya escort kepez escort muratpaşa escort ardahan escort çıldır escort göle escort hanak escort artvin escort arhavi escort borçka escort hopa escort aydın escort efeler escort nazilli escort söke escort balıkesir escort altıeylül escort edremit escort karesi escort bartın escort amasra escort kurucaşile escort ulus escort bayburt escort aydıntepe escort demirözü escort bilecik escort bozüyük escort osmaneli escort söğüt escort bursa escort gerede escort göynük escort mudurnu escort çanakkale escort biga escort çan escort gelibolu escort çankırı escort çerkeş escort ılgaz escort şabanözü escort çorum escort alaca escort osmancık escort sungurlu escort diyarbakır escort bağlar escort kayapınar escort yenişehir escort düzce escort akçakoca escort gölyaka escort kaynaşlı escort edirne escort ipsala escort keşan escort uzunköprü escort erzincan escort refahiye escort tercan escort üzümlü escort erzurum escort aziziye escort palandöken escort yakutiye escort eskişehir escort odunpazarı escort sivrihisar escort tepebaşı escort gaziantep escort nizip escort şahinbey escort şehitkamil escort giresun escort bulancak escort espiye escort tirebolu escort gümüşhane escort kelkit escort kürtün escort şiran escort hatay escort antakya escort defne escort iskenderun escort ısparta escort eğirdir escort şarkikaraağaç escort yalvaç escort istanbul escort bağcılar escort esenyurt escort küçükçekmece escort izmir escort bornava escort buca escort karabağlar escort kahramanmaraş escort dulkadiroğlu escort elbistan escort onikişubat escort karabük escort eskipazar escort safranbolu escort yenice escort karaman escort ayrancı escort ermenek escort sarıveliler escort kars escort kağızman escort sarıkamış escort selim escort kastamonu escort cide escort taşköprü escort tosya escort kayseri escort kocasinan escort melikgazi escort talas escort kilis escort elbeyli escort musabeyli escort polateli escort kırıkkale escort delice escort keskin escort yahşihan escort kırklareli escort babaeski escort lüleburgaz escort vize escort kırşehir escort çiçekdağı escort kaman escort mucur escort kocaeli escort darıca escort gebze escort izmit escort konya escort karatay escort meram escort selçuklu escort kütahya escort gediz escort simav escort tavşanlı escort malatya escort battalgazi escort doğanşehir escort yeşilyurt escort manisa escort akhisar escort turgutlu escort yunusemre escort mardin escort artuklu escort kızıltepe escort midyat escort muğla escort bodrum escort fethiye escort milas escort nevşehir escort avanos escort gülşehir escort ürgüp escort nevşehir masaj avanos masaj gülşehir masaj ürgüp masaj niğde escort bor escort çiftlik escort ulukışla escort ordu escort altınordu escort fatsa escort ünye escort osmaniye escort bahçe escort düziçi escort kadirli escort sakarya escort adapazarı escort akyazı escort serdivan escort samsun escort atakum escort bafra escort ilkadım escort sinop escort ayancık escort boyabat escort gerze escort sivaslı escort şarkışla escort suşehri escort yıldızeli escort tekirdağ escort çerkezköy escort çorlu escort süleymanpaşa escort tokat escort erbaa escort niksar escort turhal escort trabzon escort akçaabat escort araklı escort ortahisar escort uşak escort banaz escort eşme escort sivaslı escort van escort erçiş escort ipekyolu escort tuşba escort yalova escort altınova escort çiftlikköy escort çınarcık escort yozgat escort akdağmadeni escort sorgun escort yerköy escort zonguldak escort çaycuma escort devrek escort ereğli escort

Tento web site bol vytvorený prostredníctvom phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku.